รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางกรวย122616.25000.00000.00110.50243770.51376487.26121733.51132137.50253871.01
บางบัวทอง120.50000.00000.00000.0092330.38102530.8882229.38111.0092330.38
บางใหญ่111.00000.00000.00000.005887583.385988584.384863565.00102418.385887583.38
ปากเกร็ด111.00000.00000.00000.001425103.551526104.55102199.55444.001425103.55
เมืองนนทบุรี4710.00000.00000.00000.007726.39111436.397726.39000.007726.39
ไทรน้อย345372.00000.00000.002211.0085266604.93121321687.9375234581.93123434.0087268615.93