รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าเรือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
นครหลวง115.00000.00000.00000.00111.75226.75111.75000.00111.75
บางซ้าย128.50000.00000.00000.001140.002348.501140.00000.001140.00
บางบาล4174.96000.00000.00000.00443.008217.96443.00000.00443.00
บางปะหัน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
บางปะอิน000.00000.00000.00000.00230.57230.57230.57000.00230.57
บางไทร000.00000.00000.00000.00813159.13813159.13813159.13000.00813159.13
บ้านแพรก000.00000.00000.00000.0011319.7311319.7311319.73000.0011319.73
ผักไห่110.25000.00000.00000.00448.50558.75448.50000.00448.50
พระนครศรีอยุธยา150.63331.75000.00000.004814.3481616.724814.34000.004814.34
ภาชี251.00000.00000.00000.001211.003712.001211.00000.001211.00
มหาราช000.00000.00000.00000.00510191.78510191.7844191.33160.45510191.78
ลาดบัวหลวง61120.50000.00220.50000.005199104.8259112125.824995103.11462.2153101105.32
วังน้อย000.00000.00000.00000.002250.252250.252250.25000.002250.25
อุทัย000.00000.00000.00000.00451,097.00451,097.0034631.0011466.00451,097.00
เสนา110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00