รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าเรือ000.00000.00000.00112.00110.25222.25110.25112.00222.25
นครหลวง000.00000.00000.00000.00111.75111.75111.75000.00111.75
บางซ้าย000.00000.00000.00000.002241.002241.001140.00111.002241.00
บางบาล000.00000.00000.00110.50553.50664.00553.50110.50664.00
บางปะหัน000.00000.00000.00110.25111.00221.25111.00110.25221.25
บางปะอิน000.00141.00000.00110.25230.57481.82230.57110.25340.82
บางไทร000.00000.00000.00000.00914159.41914159.41914159.41000.00914159.41
บ้านแพรก000.00373.50000.00000.00167.4841310.98167.48000.00167.48
ผักไห่000.003414.00000.00000.00335.506719.50335.50000.00335.50
พระนครศรีอยุธยา000.00794.82000.00000.003412.52101317.343412.52000.003412.52
ภาชี000.00000.00000.00111.001211.002312.001211.00111.002312.00
มหาราช000.00000.00000.00000.00410191.78410191.78410191.78000.00410191.78
ลาดบัวหลวง000.00162537.25220.50000.00449296.7062119134.45459296.57120.63469497.20
วังน้อย000.00000.00000.00110.502250.253350.752250.25110.503350.75
อุทัย1111.001111.00000.00000.00341,086.00561,108.00341,086.00000.00341,086.00
เสนา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00