รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าเรือ000.00000.00000.00000.00222.25222.25110.25112.00222.25
นครหลวง000.00000.00000.00000.00111.75111.75111.75000.00111.75
บางซ้าย000.001140.00000.00000.00111.002241.00000.00111.00111.00
บางบาล000.00000.00000.00000.00664.00664.00553.50110.50664.00
บางปะหัน000.00222.00000.00000.00221.25443.25111.00110.25221.25
บางปะอิน110.07387.50000.00000.00110.255107.82000.00110.25110.25
บางไทร1126.0081710.00000.00000.0067129.661525165.6667129.66000.0067129.66
บ้านแพรก000.00120.50000.00000.00167.48287.98167.48000.00167.48
ผักไห่000.003261228.75335.50000.00000.003564234.25335.50000.00335.50
พระนครศรีอยุธยา000.00305326.431110.00000.00222.50335638.933312.50000.003312.50
ภาชี000.00000.00000.00000.002312.002312.001211.00111.002312.00
มหาราช000.00000.00000.00000.00410191.78410191.78410191.78000.00410191.78
ลาดบัวหลวง4650.0061020.756115.51222.13377551.5755104129.96408155.70573.51458859.21
วังน้อย000.00000.00000.00000.003350.753350.752250.25110.503350.75
อุทัย1111.00000.00000.00000.00341,086.00451,097.00341,086.00000.00341,086.00
เสนา000.001110.00000.00000.00000.001110.00000.00000.00000.00