รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าเรือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
นครหลวง000.00115.00000.00000.00111.75226.75111.75000.00111.75
บางซ้าย000.00124.00000.00000.001140.002344.001140.00000.001140.00
บางบาล000.00000.00000.00000.00443.00443.00443.00000.00443.00
บางปะหัน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
บางปะอิน000.00000.00000.00000.00230.57230.57230.57000.00230.57
บางไทร000.00000.00000.00000.00813159.13813159.13813159.13000.00813159.13
บ้านแพรก000.00000.00000.00000.0011319.7311319.7311319.73000.0011319.73
ผักไห่82116.25223833.75000.00000.00448.50346358.50338.00110.50448.50
พระนครศรีอยุธยา000.00150.63000.00000.004814.3451314.974814.34000.004814.34
ภาชี140.75000.00000.00000.001211.002611.751211.00000.001211.00
มหาราช000.00000.00000.00160.4544191.33510191.7833191.25270.53510191.78
ลาดบัวหลวง142.504620.00000.00220.505599104.8262111127.82458294.48121910.8457101105.32
วังน้อย000.00000.00000.00000.002250.252250.252250.25000.002250.25
อุทัย123.50000.00000.00000.00451,097.00571,100.50451,097.00000.00451,097.00
เสนา000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00