รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าเรือ000.001215.25000.00000.00112.002317.25112.00000.00112.00
นครหลวง000.00000.00000.00000.00111.75111.75111.75000.00111.75
บางซ้าย000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
บางบาล000.00000.00000.00000.00664.00664.00553.50110.50664.00
บางปะหัน000.00222.00000.00000.00221.25443.25000.00221.25221.25
บางปะอิน246.50000.00000.00000.00110.25356.75000.00110.25110.25
บางไทร2831.75553.00000.00000.0067124.661320159.4167124.66000.0067124.66
บ้านแพรก160.98000.00000.00000.00127.00287.98127.00000.00127.00
ผักไห่000.00000.00000.00000.00335.50335.50335.50000.00335.50
พระนครศรีอยุธยา000.004182.82000.00000.00333.507216.32333.50000.00333.50
ภาชี000.00000.00000.00000.002312.002312.001211.00111.002312.00
มหาราช000.00000.00000.00000.00410191.78410191.78410191.78000.00410191.78
ลาดบัวหลวง5948.502511.50133.00000.00378557.7145102120.71378760.21110.50388860.71
วังน้อย000.00000.00000.00000.003350.753350.753350.75000.003350.75
อุทัย000.00000.00000.00000.00341,086.00341,086.00341,086.00000.00341,086.00
เสนา000.001110.00000.00000.00000.001110.00000.00000.00000.00