รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชัยบาดาล121419.00112.0057106.005512.004153194.136480333.134154265.63101146.505165312.13
ท่าวุ้ง1125.00000.00110.25773.258188.25172736.758157.508114.25162611.75
ท่าหลวง224.7522190.5051026.135710.262541105.503962337.142847129.6371112.263558141.89
บ้านหมี่000.00000.002430.85112.00111154.13141686.98111282.63344.35141686.98
พัฒนานิคม4850914.25110.50336.00121523.503978207.511031471,151.763874206.01162231.005496237.01
ลำสนธิ000.00000.00113.00111518.40152131.50273752.90141731.75132021.15273752.90
สระโบสถ์000.00000.00000.00000.003436.233436.233436.23000.003436.23
หนองม่วง110.25000.00000.002611.25122583.93153295.43112481.933713.25143195.18
เมืองลพบุรี1113.00000.00141.75203024.2079146242.31101181281.2673125227.62275540.64100180268.26
โคกสำโรง130.75000.00000.006847.00131472.252025120.005539.00141780.251922119.25
โคกเจริญ000.00000.00000.00000.004954.254954.253452.00152.254954.25