รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชัยบาดาล81010.003314.6039102.75115.004755207.386278339.734357272.638842.505165315.13
ท่าวุ้ง121.75000.00000.00000.0013239.25142511.007166.00673.2513239.25
ท่าหลวง224.75234.50111.0041027.133457138.894373176.273051129.6391737.393968167.02
บ้านหมี่000.00000.001430.85118.00121256.13141794.98121584.982210.00141794.98
พัฒนานิคม41121.00000.00698.25000.004795247.0157115276.264081208.01132347.2553104255.26
ลำสนธิ339.00000.00113.00000.00233649.90274061.90151939.7591813.15243752.90
สระโบสถ์000.001110.00000.00000.002326.233436.232326.23000.002326.23
หนองม่วง126.00000.002215.00110.28102777.90143299.18133093.18000.00133093.18
เมืองลพบุรี362.50110.13391.98000.0093168264.15100184268.7684151249.77122616.3696177266.13
โคกสำโรง000.00000.00000.00000.001722119.251722119.25152091.252228.001722119.25
โคกเจริญ115.00000.001115.00000.004734.256954.254748.50110.755849.25