รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชัยบาดาล61811.75110.24000.00000.00214393.752862105.74183568.383825.37214393.75
ท่าวุ้ง000.00000.00000.00000.00483.00483.00111.00372.00483.00
ท่าหลวง000.00000.00000.00000.0052939.0052939.0042838.75110.2552939.00
บ้านหมี่151.25130.58000.00000.0081152.50101954.3371051.50111.0081152.50
พัฒนานิคม41510.90000.00000.00000.005875975.136290986.032238333.883637641.255875975.13
ลำสนธิ2912.003108.13000.00000.00000.0051920.13000.00000.00000.00
สระโบสถ์000.00000.00000.00000.003326.003326.003326.00000.003326.00
หนองม่วง000.00000.00000.00000.00142390.09142390.0991140.5051249.59142390.09
เมืองลพบุรี3102.39000.00000.00000.0053137156.0356147158.423610893.33172962.7053137156.03
โคกสำโรง000.00000.00000.00000.00130.75130.75130.75000.00130.75
โคกเจริญ000.00000.00000.00000.00229.00229.00229.00000.00229.00