รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชัยบาดาล3840458.003314.6057106.00115.004658206.1393109789.734154265.63111251.505266317.13
ท่าวุ้ง110.50121.25110.25000.00142310.25172712.258156.75793.75152410.50
ท่าหลวง224.75110.5061127.1341027.133048115.764372175.272847129.63122240.394069170.02
บ้านหมี่000.00000.002430.85118.00121256.13151794.98121384.633410.35151794.98
พัฒนานิคม2931534.25153.75236.00000.004992229.0181131773.013977208.01121827.005195235.01
ลำสนธิ339.00000.00113.00000.00243649.90284061.90141731.75112021.15253752.90
สระโบสถ์000.00000.00000.00000.003436.233436.233436.23000.003436.23
หนองม่วง114.00000.00000.00000.00133195.18143299.18122992.68122.50133195.18
เมืองลพบุรี140.50000.00000.00000.0098180268.2699184268.7677139237.51214130.7598180268.26
โคกสำโรง000.00000.00000.00000.001722119.251722119.25121770.755548.501722119.25
โคกเจริญ000.00000.00000.00000.004954.254954.253452.00152.254954.25