รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชัยบาดาล000.001515244.002495.00000.005168198.256887537.255169284.25239.005372293.25
ท่าวุ้ง11255.64000.00000.00000.009167.75204113.396136.50331.259167.75
ท่าหลวง77105.002525402.00000.00000.002848130.136080637.132747129.13111.002848130.13
บ้านหมี่000.00000.00000.00000.005530.005530.00333.002227.005530.00
พัฒนานิคม000.00000.00000.00110.25771071,073.76781081,074.0168961,033.51101240.50781081,074.01
ลำสนธิ000.00000.00000.00000.007718.657718.654413.50335.157718.65
สระโบสถ์000.00000.00000.00000.003436.233436.233436.23000.003436.23
หนองม่วง46461,164.001313801.50000.00000.00112583.9370842,049.43102483.43110.50112583.93
เมืองลพบุรี160.56000.00000.00444.0071127231.9976137236.5568120225.8671110.1375131235.99
โคกสำโรง4040484.50000.00000.00248.7571040.504954533.753528.756920.5091449.25
โคกเจริญ2430198.50000.00000.00000.003452.002734250.503452.00000.003452.00