รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชัยบาดาล000.00000.002495.00000.005067197.385271292.385068283.38239.005271292.38
ท่าวุ้ง000.00000.00000.00000.008167.758167.757157.50110.258167.75
ท่าหลวง000.00000.00000.00000.002848130.132848130.132848130.13000.002848130.13
บ้านหมี่000.00000.00000.00000.005530.005530.00333.002227.005530.00
พัฒนานิคม000.00000.00122.00110.25761071,073.76781101,076.0169991,036.5191139.50781101,076.01
ลำสนธิ000.00000.00000.00000.007718.657718.655516.50222.157718.65
สระโบสถ์000.00000.00000.00000.003436.233436.233436.23000.003436.23
หนองม่วง000.00000.00000.00000.00112583.93112583.93112583.93000.00112583.93
เมืองลพบุรี000.00000.00000.00000.0074131235.9974131235.9971128230.99335.0074131235.99
โคกสำโรง000.00000.00000.00248.7571040.5091449.254632.755816.5091449.25
โคกเจริญ000.00000.00000.00000.003452.003452.003452.00000.003452.00