รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ค่ายบางระจัน5812.553193.16000.00000.00258845.723311561.43135139.7512375.97258845.72
ท่าช้าง495.24000.00000.00000.002357231.962766237.202154230.45231.512357231.96
บางระจัน262.40361.92160.10233.01165035.86247143.29155429.65459.32195938.97
พรหมบุรี7106.32115.00000.00000.0042227.93123339.2542227.93000.0042227.93
อินทร์บุรี5616.25000.00000.00000.0081632.62132248.8781632.62000.0081632.62
เมืองสิงห์บุรี390.16000.00160.02000.002611122.733012622.912310522.264120.492711722.75