รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
มโนรมย์133.00000.00000.00000.00101443.74111746.7491341.74112.00101443.74
วัดสิงห์236.25000.00000.00000.003131373.003334379.253131373.00000.003131373.00
สรรคบุรี110.50341.25000.006730.502435123.483447155.732637125.484528.503042153.98
สรรพยา131.50000.00000.00000.00113123.20123424.70113123.20000.00113123.20
หนองมะโมง000.00000.00000.00000.001010154.251010154.251010154.25000.001010154.25
หันคา2526609.00000.00000.00000.001115140.253641749.251115140.25000.001115140.25
เนินขาม1717212.956653.25000.00000.002535.052528301.252535.05000.002535.05
เมืองชัยนาท000.00000.00000.00000.00131362.36131362.36131362.36000.00131362.36