รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
มโนรมย์000.00000.00112.00000.0081533.1891635.1891635.18000.0091635.18
วัดสิงห์000.00000.001113.00000.004433.005546.005546.00000.005546.00
สรรคบุรี110.50110.50125.00000.00224074.01254480.01234279.01000.00234279.01
สรรพยา114337.75000.00452.30000.0081614.60236454.65122116.90000.00122116.90
หนองมะโมง000.00000.00000.00000.00224.25224.25224.25000.00224.25
หันคา1110.00334.50000.00000.0081064.25121478.7581064.25000.0081064.25
เนินขาม000.00000.00000.00000.002535.052535.052535.05000.002535.05
เมืองชัยนาท111245.25112.00000.00000.00101059.252223106.50101059.25000.00101059.25