รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
มโนรมย์102224.50000.00000.00115.0071229.18183558.6861127.18227.0081334.18
วัดสิงห์3737426.25000.00000.00000.005546.004242472.255546.00000.005546.00
สรรคบุรี7979810.75381.53110.10000.00203176.39103119888.77203075.99120.50213276.49
สรรพยา112725.08220.50246.25000.00122113.65275445.48142519.90000.00142519.90
หนองมะโมง99183.00000.00000.00000.00224.251111187.25224.25000.00224.25
หันคา1717332.00121.50225.00000.0091163.752932402.25101268.00110.75111368.75
เนินขาม2929333.70000.00000.00000.002535.053134368.752535.05000.002535.05
เมืองชัยนาท130.11000.00112.00115.009954.25121461.36101056.25115.00111161.25