รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
มโนรมย์115.00000.00000.00000.0091338.74101443.7481236.74112.0091338.74
วัดสิงห์236.25000.00000.00000.003131373.003334379.253131373.00000.003131373.00
สรรคบุรี342.34000.00000.00000.002741156.143045158.482640144.141112.002741156.14
สรรพยา242.50000.00000.00000.00103022.20123424.70103022.20000.00103022.20
หนองมะโมง000.00000.00000.00000.001010154.251010154.251010154.25000.001010154.25
หันคา1517247.75000.00000.00000.001418144.752935392.501418144.75000.001418144.75
เนินขาม2929333.70000.00000.00000.002535.053134368.752535.05000.002535.05
เมืองชัยนาท111.00000.00112.00000.00111159.36131362.36121261.36000.00121261.36