รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
มโนรมย์6615.75000.00000.00111.5091237.24161954.4981135.24223.50101338.74
วัดสิงห์1115.003535406.25000.00000.005546.004141467.255546.00000.005546.00
สรรคบุรี5758608.091111123.25000.00110.25203374.6489103806.23193262.642212.25213474.89
สรรพยา120.50110.50000.00110.10122821.30153222.40132921.40000.00132921.40
หนองมะโมง5592.004485.00000.00114.00110.251111181.25110.25114.00224.25
หันคา1414275.003357.00000.00000.00111579.752832411.75111579.75000.00111579.75
เนินขาม2929333.70000.00000.00000.002535.053134368.752535.05000.002535.05
เมืองชัยนาท000.00000.00112.00000.00111159.36121261.36121261.36000.00121261.36