รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางละมุง5558.001313408.001619143.7071341.0071801,075.881121301,726.58901061,250.79469.79941121,260.58
บ่อทอง40119156.35272890.00000.0031094.063755343.70107212684.113962346.761391.004065437.76
บ้านบึง132892.005531.00000.0055166.951456274.093794564.041557276.0444165.001961441.04
พนัสนิคม204632.011965155.00000.00246881.2083119515.00146298783.2187130542.50205753.70107187596.20
พานทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ศรีราชา99166.003739124.00000.001319365.871520243.587487899.451520243.581319365.872839609.45
สัตหีบ61623.35000.00000.003312.26103315.10195250.71123517.361110.00133627.36
หนองใหญ่110.005640.05000.00000.00937326.011544366.06937326.01000.00937326.01
เกาะจันทร์111227.2558184.00000.006617.002732419.754958648.002934432.75444.003338436.75
เมืองชลบุรี678.73240.30000.0062429.86305053.44448592.33345579.272194.03367483.30