รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองใหญ่115.001115.00000.001260.003042321.103346401.101827230.601317150.503144381.10
บ่อไร่3342478.003322.00128.0055851,276.502103994,576.853025316,361.352124064,661.8554801,199.502664865,861.35
เกาะกูด000.00000.00000.001197.00111.002208.00111.001197.002208.00
เกาะช้าง000.00131357.00000.00000.002537165.303850222.302537165.30000.002537165.30
เขาสมิง871491,391.602944295.001121382,174.2079982,357.0046779411,582.947741,22317,800.7452585612,495.741331743,618.406581,03016,114.14
เมืองตราด1882192,202.802371.003562948.505661604.304106485,324.836919939,151.432684954,511.982332762,365.655017716,877.63
แหลมงอบ132597.882441199.00000.006687.0089141845.631322131,229.5180118721.631529211.0095147932.63