รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองเขื่อน4520.002525137.00114.004420.003643489.007078670.001623241.002525272.004148513.00
ท่าตะเกียบ226.50104156607.50000.001417131.004143453.501612181,198.502224373.503336211.005560584.50
บางคล้า68110.00931011,087.404465.004452.004651953.001531682,267.402630560.002829510.0054591,070.00
บางน้ำเปรี้ยว3522.50142.00000.00000.00000.004924.50000.00000.00000.00
บางปะกง000.00000.00000.00000.00221.25221.25000.00221.25221.25
บ้านโพธิ์1112.00000.00000.00000.00304315.21314427.214177.7126267.50304315.21
พนมสารคาม3342.0081148220.031113417.00111394.001121331,293.402183102,066.4362841,535.407275269.001341591,804.40
ราชสาส์น113.00000.001120.00113.002024332.502327358.504435.501822320.002226355.50
สนามชัย1150.00462,150.0078391.001417173.0052621,113.0078943,877.0049541,116.002433561.0073871,677.00
เมืองฉะเชิงเทรา5101,005.388811.05116.00471.782182120.71391081,144.921669119.1610219.332690128.49
แปลงยาว3381.001416233.5033129.00000.001622790.0036441,233.501318715.0067204.001925919.00