รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บ้านนา000.00000.001318.50000.00167235743.59168238762.09151215617.461723144.63168238762.09
ปากพลี000.00000.00000.00000.007380652.077380652.077075638.433513.647380652.07
องครักษ์000.00000.00112.001182.4617302,683.6119492,688.071021323.489282,364.5919492,688.07
เมืองนครนายก000.001160.0051426.505277.212122831,102.862233251,196.57196272967.352652169.222223241,136.57