รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บ้านนา000.002419.50000.00111.00158237756.72161242777.22156234737.973419.75159238757.72
ปากพลี000.00110.13000.00131.307176622.647380624.077073621.64262.307279623.94
องครักษ์000.00000.00000.00000.0018492,378.3018492,378.3014412,372.67485.6318492,378.30
เมืองนครนายก000.00225.13111.00232.632063211,114.202113271,122.962063181,115.58372.252093251,117.83