รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บ้านนา000.005633.00000.004452.004385289.675295374.674082283.927757.754789341.67
ปากพลี000.00000.00000.00000.002837476.072837476.07817369.072020107.002837476.07
องครักษ์000.00000.00000.00000.0011322,371.8011322,371.8011322,371.80000.0011322,371.80
เมืองนครนายก000.00393991.00000.00112.0073153696.81113193789.8171150681.563417.2574154698.81