รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บ้านนา000.00000.00115.00000.002353276.922454281.922252276.42225.502454281.92
ปากพลี000.00000.00000.00000.002837476.072837476.07817369.072020107.002837476.07
องครักษ์000.00000.00000.00000.0011322,371.8011322,371.8011322,371.80000.0011322,371.80
เมืองนครนายก000.00000.002126156.00112.0039113507.5661140665.5659138658.56227.0061140665.56