รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บ้านนา000.0063939.00000.00574.75163241761.97174287805.72160238759.228107.50168248766.72
ปากพลี000.00000.00000.00000.007380652.077380652.077380652.07000.007380652.07
องครักษ์000.00000.00000.00120.6319462,374.3220482,374.9515412,223.3157151.6420482,374.95
เมืองนครนายก000.001115.00000.002210.502193371,187.852223401,213.352043081,056.541731141.812213391,198.35