รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บ้านนา000.00112.00000.00141.3984153477.9586158481.3484153477.95141.3985157479.34
ปากพลี000.00000.00000.00341.393642556.683946558.073946558.07000.003946558.07
องครักษ์000.00000.00000.00000.0012372,372.4312372,372.4312372,372.43000.0012372,372.43
เมืองนครนายก000.00131.54000.00000.00130220835.56131223837.10128214831.81263.75130220835.56