รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บ้านนา000.00202061.25151.023531.5051104322.6775134416.4451108323.444631.7555114355.19
ปากพลี000.00000.00000.002020107.00817369.072837476.07817369.072020107.002837476.07
องครักษ์000.00000.00000.00000.0012332,371.9312332,371.9312332,371.93000.0012332,371.93
เมืองนครนายก000.00192061.50000.003616.75110196772.31132222850.56111195770.812718.25113202789.06