รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระสัง000.00000.00000.00000.00595938.75595938.75595938.75000.00595938.75
คูเมือง1919381.50000.00000.00000.004068127.635987509.134068127.63000.004068127.63
ชำนิ000.00000.00000.00000.00233.00233.00233.00000.00233.00
นางรอง000.00000.00000.00000.00216183.46216183.46216183.46000.00216183.46
นาโพธิ์000.00000.00000.00000.0018194.2518194.2518194.25000.0018194.25
บ้านกรวด000.00000.00000.00000.0022225.0022225.0022225.00000.0022225.00
บ้านด่าน000.00000.00000.00000.00395669.00395669.00395669.00000.00395669.00
บ้านใหม่ไชยพจน์000.00000.00000.00000.00909122.26909122.26909122.26000.00909122.26
ประโคนชัย000.00000.00000.00000.0081863.5081863.5081863.50000.0081863.50
ปะคำ000.00000.00000.00000.00254275.38254275.38254275.38000.00254275.38
พลับพลาชัย000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
พุทไธสง000.00000.00000.00000.00414610.13414610.13404510.13110.00414610.13
ละหานทราย000.00000.00000.00000.001210.001210.001210.00000.001210.00
ลำปลายมาศ000.00110.25000.00000.0096123691.5897124691.8396123691.58000.0096123691.58
สตึก000.00000.00000.00000.007717.007717.007717.00000.007717.00
หนองกี่000.00000.00000.00000.00303424.50303424.50303424.50000.00303424.50
หนองหงส์000.00000.00000.00111.0095254252.7596255253.7596255253.75000.0096255253.75
ห้วยราช000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เมืองบุรีรัมย์000.00000.00000.00000.003662105.133662105.133662105.13000.003662105.13
แคนดง000.00000.00000.00000.006124.386124.386124.38000.006124.38
โนนดินแดง000.00000.00000.00000.005581.005581.005581.00000.005581.00
โนนสุวรรณ000.00000.00000.00000.00394134.51394134.51394134.51000.00394134.51