รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระสัง000.00223.00000.00000.00575736.25595939.25575736.25000.00575736.25
คูเมือง000.00000.00000.001199.003458114.383559213.383458114.381199.003559213.38
ชำนิ000.00000.00000.00000.00233.00233.00233.00000.00233.00
นางรอง000.001211.00000.00000.00226283.71236494.71226283.71000.00226283.71
นาโพธิ์000.00000.00000.00000.0018194.2518194.2518194.25000.0018194.25
บ้านกรวด000.00000.00000.00000.0022225.0022225.0022225.00000.0022225.00
บ้านด่าน000.00000.00000.00000.00395669.00395669.00395669.00000.00395669.00
บ้านใหม่ไชยพจน์000.00000.00000.00000.00919223.26919223.26909122.26111.00919223.26
ประโคนชัย000.00000.00000.00000.0081863.5081863.5081863.50000.0081863.50
ปะคำ000.003352282.50000.00112.00254275.385995359.88254275.38112.00264377.38
พลับพลาชัย110.25000.00000.00000.00112.50222.75112.50000.00112.50
พุทไธสง000.00141.00000.00000.0040439.38414710.3839429.38110.0040439.38
ละหานทราย000.00000.00000.00000.001210.001210.001210.00000.001210.00
ลำปลายมาศ000.00110.25000.00000.0089116668.0890117668.3389116668.08000.0089116668.08
สตึก000.00000.00000.00000.007717.007717.007717.00000.007717.00
หนองกี่000.00000.00000.00000.00303424.50303424.50303424.50000.00303424.50
หนองหงส์000.00122.00000.00000.0096252251.2597254253.2596252251.25000.0096252251.25
ห้วยราช000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เมืองบุรีรัมย์000.00000.00000.00223.00356199.133763102.133763102.13000.003763102.13
แคนดง000.00000.00000.00000.006124.386124.386124.38000.006124.38
โนนดินแดง000.00000.00000.00000.005581.005581.005581.00000.005581.00
โนนสุวรรณ000.00000.00000.00000.00394134.51394134.51394134.51000.00394134.51