รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระสัง000.00000.00000.00000.00575736.25575736.25575736.25000.00575736.25
คูเมือง000.00242952.88000.00000.001130160.503559213.381130160.50000.001130160.50
ชำนิ000.00000.00000.00000.00233.00233.00233.00000.00233.00
นางรอง000.00000.00000.00000.00226266.21226266.21226266.21000.00226266.21
นาโพธิ์000.00000.00000.00000.0018194.2518194.2518194.25000.0018194.25
บ้านกรวด000.00000.00000.00000.0023235.7523235.7523235.75000.0023235.75
บ้านด่าน000.00000.00000.00000.00395669.00395669.00395669.00000.00395669.00
บ้านใหม่ไชยพจน์110.13000.00000.00000.00919223.26929323.39909122.26111.00919223.26
ประโคนชัย000.00000.00000.00122.0081863.5092065.5092065.50000.0092065.50
ปะคำ15233.00000.00000.00000.00214098.503663101.50214098.50000.00214098.50
พลับพลาชัย110.25000.00000.00000.00112.50222.75112.50000.00112.50
พุทไธสง000.00000.00000.00000.0040439.3840439.3839429.38110.0040439.38
ละหานทราย000.00000.00000.00000.001210.001210.001210.00000.001210.00
ลำปลายมาศ1515206.754343407.75000.00000.00447593.58102133708.08447593.58000.00447593.58
สตึก000.00000.00000.00000.007717.007717.007717.00000.007717.00
หนองกี่27468.13110.13000.00000.00121621.25406329.51121621.25000.00121621.25
หนองหงส์91113.25122.75000.00000.0096241236.25106254252.2596241236.25000.0096241236.25
ห้วยราช110.50000.00000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
เมืองบุรีรัมย์111.00115.00000.00000.003866107.134068113.133866107.13000.003866107.13
แคนดง000.00000.00000.00000.006124.386124.386124.38000.006124.38
โนนดินแดง000.00000.00000.00000.005581.005581.005581.00000.005581.00
โนนสุวรรณ000.00000.00000.00000.00394134.51394134.51394134.51000.00394134.51