รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระสัง000.00000.00000.00000.00575736.25575736.25575736.25000.00575736.25
คูเมือง000.00000.00000.00222.251029158.501231160.751231160.75000.001231160.75
ชำนิ000.00000.00000.00000.00233.00233.00233.00000.00233.00
นางรอง110.38557.75000.00000.00205658.46266266.59205658.46000.00205658.46
นาโพธิ์6874401.80000.00000.00000.00112.006975403.80112.00000.00112.00
บ้านกรวด23273.38000.00000.00000.00221.7525295.13221.75000.00221.75
บ้านด่าน000.00000.00000.00000.00395769.13395769.13395769.13000.00395769.13
บ้านใหม่ไชยพจน์26263.25000.00000.00000.00697018.26959621.51686917.26111.00697018.26
ประโคนชัย000.00241.75000.00348.0061659.75112469.5092067.75000.0092067.75
ปะคำ8151.88000.00000.00247.502242111.503261120.882446119.00000.002446119.00
พุทไธสง000.00000.00000.00000.0039428.8839428.8838418.88110.0039428.88
ละหานทราย000.001210.00000.00000.00000.001210.00000.00000.00000.00
ลำปลายมาศ000.00126.00000.00568.00366475.45427289.45417083.45000.00417083.45
สตึก000.00000.00000.00000.007717.007717.007717.00000.007717.00
หนองกี่26304.01000.00000.00000.00121621.25384625.26121621.25000.00121621.25
หนองหงส์000.00161640.50000.00000.0089233218.25105249258.7589233218.25000.0089233218.25
เมืองบุรีรัมย์000.001618.00000.00000.00376089.133866107.13376089.13000.00376089.13
แคนดง000.00000.00000.008134.50110.509145.009145.00000.009145.00
โนนดินแดง000.00000.00000.00000.004478.004478.004478.00000.004478.00
โนนสุวรรณ000.00000.00000.00000.00394134.51394134.51394134.51000.00394134.51