รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กันทรลักษ์000.00110.501619110.00000.002202951,310.182373151,420.68115148696.43121166723.752363141,420.18
กันทรารมย์000.00000.00000.00000.004349122.954349122.953642103.457719.504349122.95
ขุขันธ์110.05151717.50000.00000.00404479.86566297.41333545.867934.00404479.86
ขุนหาญ226.0011119.009998.00000.001341541,150.951561761,263.951171251,067.452638181.501431631,248.95
ปรางค์กู่000.00000.00000.00000.00325810.90325810.90325810.90000.00325810.90
พยุห์000.00000.00000.00000.00393974.50393974.50000.00393974.50393974.50
ภูสิงห์000.00000.00000.00000.002270.002270.001120.001150.002270.00
ยางชุมน้อย113.00232536.75113.006365237.703643931,121.604524851,402.05261288821.05167171541.254284591,362.30
ราษีไศล111.00313278.75113.00110115325.50348384910.204915331,318.45208233595.70251267643.004595001,238.70
วังหิน221.50424448.75000.00444.50164167287.25212217342.00118119212.25505279.50168171291.75
ศรีรัตนะ000.00000.00000.00000.00134.25134.25134.25000.00134.25
ห้วยทับทัน000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
อุทุมพรพิสัย000.00442.75223.00272740.009697113.50129130159.25474755.757879100.75125126156.50
เมืองจันทร์000.00000.00000.00000.00141430.00141430.00000.00141430.00141430.00
เมืองศรีสะเกษ000.00332.89000.00446.00124125181.08131132189.97232328.27105106158.81128129187.08