รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กันทรลักษ์000.00000.002212.001720100.054095123,211.124285343,323.172913472,552.09137187771.084285343,323.17
กันทรารมย์151549.50000.00000.00202075.00283552.256370176.75172428.37313198.884855127.25
ขุขันธ์000.00000.00000.00000.00303971.36303971.36342.50273568.86303971.36
ขุนหาญ000.00000.003320.00111157.951531721,328.501671861,406.451141211,071.755365334.701671861,406.45
น้ำเกลี้ยง000.00000.00000.00000.00130.24130.24130.24000.00130.24
บึงบูรพ์000.00000.00000.00130.12000.00130.12000.00130.12130.12
ปรางค์กู่000.00000.00188.00000.0033529.90346017.90227.00325810.90346017.90
พยุห์000.00000.00000.00000.00404076.25404076.25111.75393974.50404076.25
ภูสิงห์000.00000.001120.00000.0036116.0047136.0036116.001120.0047136.00
ยางชุมน้อย000.00000.00000.002523.25369401938.90371406962.15124138385.00247268577.15371406962.15
ราษีไศล000.00443.50000.00000.00355383838.50359387842.00141146323.30214237515.20355383838.50
วังหิน000.00000.00110.25335.00105116162.77109120168.02101716.7799103151.25109120168.02
ศรีรัตนะ000.00000.00000.00000.007958.257958.257958.25000.007958.25
ห้วยทับทัน000.00000.00000.00000.00668.25668.25555.25113.00668.25
อุทุมพรพิสัย000.00000.00000.00000.00747479.50747479.50181821.75565657.75747479.50
เบญจลักษ์000.00000.00000.00000.006971641.506971641.506971641.50000.006971641.50
เมืองจันทร์000.00000.00000.00000.00141430.00141430.00000.00141430.00141430.00
เมืองศรีสะเกษ000.00000.00240.85000.00131142192.98133146193.83213231.25112114162.58133146193.83
โนนคูณ000.00000.00000.00000.00110.23110.23110.23000.00110.23
โพธิ์ศรีสุวรรณ000.00000.00000.00000.00260.67260.67140.48120.19260.67