รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กันทรลักษ์000.002324150.001619110.00199.472202871,301.132603391,570.60115148693.85122167726.752373151,420.60
กันทรารมย์000.00000.00000.00202075.00152135.703541110.70283491.207719.503541110.70
ขุขันธ์110.05182019.25000.009915.00212749.86495784.16232730.867934.00303664.86
ขุนหาญ226.00232394.009998.00000.001341541,150.951681881,348.951171251,067.452638181.501431631,248.95
ปรางค์กู่000.00225.00000.00000.00325810.90346015.90325810.90000.00325810.90
พยุห์000.00000.00000.00000.00404076.25404076.25111.75393974.50404076.25
ภูสิงห์000.00000.00000.00000.002270.002270.001120.001150.002270.00
ยางชุมน้อย113.0091018.50113.006264235.704144551,181.154875311,441.35310349884.35167171535.504775201,419.85
ราษีไศล111.00223.25113.008689268.25328365885.204184581,160.70174195520.45241260636.004154551,156.45
วังหิน221.50111112.25000.00585896.2598106162.00169177272.00110116187.75464870.50156164258.25
ศรีรัตนะ000.003316.75000.00000.00246.755723.50246.75000.00246.75
ห้วยทับทัน000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
อุทุมพรพิสัย000.00442.75223.00272740.009292107.25125125153.00464654.75757595.50121121150.25
เมืองจันทร์000.00000.00000.00000.00141430.00141430.00000.00141430.00141430.00
เมืองศรีสะเกษ000.00222.25000.00446.00125127183.08131133191.33242530.27105106158.81129131189.08