รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กุดชุม000.00555.00000.00115.00101040.86161650.86111145.86000.00111145.86
คำเขื่อนแก้ว000.00494958.25112.00112.00182188340.43233239402.68183189342.43112.00184190344.43
ค้อวัง000.00666788.50000.00313787.50199279638.25296383814.25217298685.00131840.75230316725.75
ทรายมูล000.00000.00000.00000.00125.00125.00125.00000.00125.00
ป่าติ้ว000.00666.00000.00000.00000.00666.00000.00000.00000.00
มหาชนะชัย000.00000.00000.00000.00368.00368.00368.00000.00368.00
เมืองยโสธร000.00000.00000.00221.50455.25676.75455.25221.50676.75
เลิงนกทา000.00111.00000.001140.00242.754643.753542.75000.003542.75
ไทยเจริญ000.00333.00000.00000.003323.006626.003323.00000.003323.00