รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กุดชุม000.00000.00000.00115.00101040.86111145.86101040.86115.00111145.86
คำเขื่อนแก้ว000.00000.00222260.50112.00177205329.18200228391.68199227389.68112.00200228391.68
ค้อวัง000.00000.00000.00313787.50210296674.75241333762.25228315721.50131840.75241333762.25
ทรายมูล000.00000.00000.00000.00125.00125.00125.00000.00125.00
ป่าติ้ว000.00237.00000.00000.00221.25458.25221.25000.00221.25
มหาชนะชัย000.00000.00000.00000.00368.00368.00368.00000.00368.00
เมืองยโสธร000.00000.00000.00110.50455.25565.75455.25110.50565.75
เลิงนกทา000.00000.00000.001140.00365.254745.25365.251140.004745.25
ไทยเจริญ000.00000.00000.00000.003323.003323.003323.00000.003323.00