รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กุดชุม000.00000.00000.00000.009941.869941.869941.86000.009941.86
คำเขื่อนแก้ว000.00000.00224.00000.00184190347.43186192351.43186192351.43000.00186192351.43
ค้อวัง000.00000.00000.00313787.50199279638.25230316725.75217298685.00131840.75230316725.75
ทรายมูล000.00000.00000.00000.00125.00125.00125.00000.00125.00
มหาชนะชัย000.00000.00000.00000.00368.00368.00368.00000.00368.00
เมืองยโสธร000.00112.00000.00000.00564.75676.75564.75000.00564.75
เลิงนกทา000.00000.00000.00000.004644.754644.754644.75000.004644.75
ไทยเจริญ000.00000.00000.00000.003323.003323.003323.00000.003323.00