รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กุดชุม000.00000.00000.00000.008827.868827.868827.86000.008827.86
คำเขื่อนแก้ว000.00000.00224.00000.00184190347.43186192351.43186192351.43000.00186192351.43
ค้อวัง000.00000.00000.00133227534.257989191.50212316725.75103118247.50109198478.25212316725.75
ทรายมูล000.00000.00000.00000.00125.00125.00125.00000.00125.00
มหาชนะชัย000.00000.00000.00000.00151855.40151855.40151855.40000.00151855.40
เมืองยโสธร000.00000.00000.00000.00564.75564.75564.75000.00564.75
เลิงนกทา000.00000.00000.00000.003544.253544.253544.25000.003544.25
ไทยเจริญ000.00000.00000.00000.003323.003323.003323.00000.003323.00