รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จตุรพักตรพิมาน000.00000.0081312.63000.00172328.88253641.51243541.26110.25253641.51
จังหาร000.00000.00592.88000.00000.00592.88362.50230.38592.88
ทุ่งเขาหลวง000.00000.00112.50000.00356.88469.38469.38000.00469.38
ธวัชบุรี000.004617.7529489.76000.00387162.897112590.405810470.279152.386711972.65
ปทุมรัตต์000.00000.00220.75793.01101113.00192216.76121313.75793.01192216.76
พนมไพร000.00000.00000.00000.00485.13485.13485.13000.00485.13
ศรีสมเด็จ000.00333.00110.13000.00163811.75204214.88173911.88000.00173911.88
สุวรรณภูมิ000.00000.00120.50000.003813.7741014.2741014.27000.0041014.27
หนองพอก000.001211.006614.25000.00243975.633147100.88304589.88000.00304589.88
อาจสามารถ000.00000.00101813.28110.253541118.534660132.064559131.81110.254660132.06
เกษตรวิสัย000.00000.00465414.46110.508418432.9913123947.9513023847.45110.5013123947.95
เชียงขวัญ000.00000.00110.50112.00230.63453.13341.13112.00453.13
เมยวดี000.00000.00000.00000.00233.50233.50233.50000.00233.50
เมืองร้อยเอ็ด000.00333.0016217.13000.00388291.7557106101.88509996.50442.385410398.88
เมืองสรวง000.00000.00101027.75111.00212832.63323961.38323961.38000.00323961.38
เสลภูมิ000.0081414.25193027.26000.002459100.0151103141.524389127.27000.004389127.27
โพธิ์ชัย000.00000.00347.00121.25325245.57365853.82365853.82000.00365853.82
โพนทราย000.00000.00110.25000.0014143.5015153.7514143.50110.2515153.75
โพนทอง000.00183.39492.38000.00122221.01173926.78163123.39000.00163123.39