รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จตุรพักตรพิมาน000.00555.00000.004521.25203020.01294046.26223331.262210.00243541.26
จังหาร000.00303033.45000.00000.004143.53344436.983133.28110.254143.53
ทุ่งเขาหลวง000.00000.00000.00112.50356.88469.38469.38000.00469.38
ธวัชบุรี000.0015258.29000.0011194.8899150234.90125194248.0793145236.1517243.63110169239.78
ปทุมรัตต์000.00000.00000.00793.01111313.76182216.77101213.638103.14182216.77
พนมไพร000.00000.00000.00000.00485.13485.13485.13000.00485.13
ศรีสมเด็จ000.00333.00000.0014293.508108.38254214.88223911.88000.00223911.88
สุวรรณภูมิ000.00111149.00000.00000.002713.52131862.522713.52000.002713.52
หนองพอก000.00112.00000.00246.50234087.38264595.88234087.38246.50254493.88
อาจสามารถ000.00000.00000.00110.253856130.433957130.683856130.43110.253957130.68
เกษตรวิสัย000.00110.25000.00551.2510925350.4011525951.9011425851.65000.0011425851.65
เชียงขวัญ000.00000.00000.00112.00231.00343.00231.00112.00343.00
เมยวดี000.00000.00000.00000.00233.50233.50233.50000.00233.50
เมืองร้อยเอ็ด000.008308.32000.00214022.88324571.2861115102.48213869.15324725.01538594.16
เมืองสรวง000.00000.00000.001120.00293740.38303860.38303860.38000.00303860.38
เสลภูมิ000.00000.00000.004829.7541100112.5445108142.2945108142.29000.0045108142.29
โพธิ์ชัย000.00212920.16000.00588.50406156.71669885.37436560.71244.50456965.21
โพนทราย000.00000.00000.00000.00220.50220.50000.00220.50220.50
โพนทอง000.00000.00000.00111.00133725.53143826.53133725.53111.00143826.53