รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กมลาไสย000.00000.00000.00000.00114179142.75114179142.7578133106.50364636.25114179142.75
กุฉินารายณ์000.00000.00000.00000.00235250566.75235250566.753540110.50200210456.25235250566.75
คำม่วง000.00226.00000.00000.00165170751.00167172757.00125130589.504040161.50165170751.00
ฆ้องชัย000.00000.00000.00000.0041115.0041115.0041115.00000.0041115.00
ดอนจาน000.00000.00000.00000.006166136.256166136.255560110.256626.006166136.25
ท่าคันโท000.00000.00000.00000.001718118.751718118.751112101.506617.251718118.75
นาคู000.00000.00000.00000.00181190189.75181190189.75127136131.25545458.50181190189.75
นามน000.00000.00000.00000.00161627.00161627.002211.00141416.00161627.00
ยางตลาด8826.00000.00000.00000.008696225.0094104251.003136160.00556065.008696225.00
ร่องคำ000.004133.25000.0012123.00158225205.00174250211.25127192168.00434540.00170237208.00
สมเด็จ000.00000.00000.00000.00114117240.50114117240.508789196.00272844.50114117240.50
สหัสขันธ์000.00112.00000.00000.0087110186.5088111188.502218.0085108168.5087110186.50
สามชัย000.00000.00000.00000.006868530.956868530.954949460.20191970.756868530.95
หนองกุงศรี000.00000.00000.006673.002152211,897.502212271,970.501741801,713.254747257.252212271,970.50
ห้วยผึ้ง000.00314611.501110.00000.00961013,898.651281483,920.1563653,763.003437145.65971023,908.65
ห้วยเม็ก000.00000.00000.00000.007777162.507777162.50141480.50636382.007777162.50
เขาวง000.00000.00000.00000.00158159206.75158159206.75149150194.759912.00158159206.75
เมืองกาฬสินธุ์000.00230.75000.00000.00237274905.75239277906.5099118583.25138156322.50237274905.75