รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กุดบาก222.00000.00000.00000.00000.00222.00000.00000.00000.00
กุสุมาลย์313147.55000.00116.00000.00115115160.00147147213.55555569.00616197.00116116166.00
คำตากล้า000.00000.00000.00110.5041014.0051114.5041014.00110.5051114.50
บ้านม่วง111.50110.50000.00000.00111111.00131313.00999.00222.00111111.00
พรรณานิคม110.50666.00774.002216.00112134195.50128150222.006080100.756163114.75121143215.50
พังโคน2220.00228.002222115.00000.007879300.00104105443.006970324.00313191.00100101415.00
ภูพาน171733.00000.00000.00000.004547253.256264286.252628119.001919134.254547253.25
วานรนิวาส115.00224.00000.00000.007781402.068084411.066164355.06161747.007781402.06
วาริชภูมิ000.00000.00000.00000.003031186.503031186.502223130.508856.003031186.50
สว่างแดนดิน474.06222.50112.00000.00238240625.00245250633.56231233611.008816.00239241627.00
ส่องดาว000.00000.00000.00000.009928.009928.006623.50334.509928.00
อากาศอำนวย000.00000.001112.00000.00242683.50252795.50182077.507718.00252795.50
เจริญศิลป์000.00110.50000.00000.00141521.50151622.00349.50111112.00141521.50
เต่างอย111117219.50447.00151526.75446.00432435843.505665751,102.75254254455.75197200420.50451454876.25
เมืองสกลนคร111333.507812.756666106.00000.00282284920.913663711,073.16334336971.91141455.003483501,026.91
โคกศรีสุพรรณ81114.25112.00000.00000.004343102.505255118.759925.00343477.504343102.50
โพนนาแก้ว61118.75000.008820.00000.006969314.508388353.256767235.50101099.007777334.50