รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กุดบาก222.00000.00000.00000.00000.00222.00000.00000.00000.00
กุสุมาลย์110.50000.00000.00000.00151151211.05152152211.558787109.056464102.00151151211.05
คำตากล้า000.00000.00000.00110.5041014.0051114.5041014.00110.5051114.50
บ้านม่วง111.50110.50000.00000.00111111.00131313.00999.00222.00111111.00
พรรณานิคม112947.00666.00121222.002216.00100122173.50131171264.50426275.257274136.25114136211.50
พังโคน2220.00228.002222115.00000.007677298.00102103441.003637183.006262230.009899413.00
ภูพาน191935.00000.00000.00000.004547253.256466288.252628119.001919134.254547253.25
วานรนิวาส3326.00224.00101039.00112.006770361.068386432.064547297.863334104.207881402.06
วาริชภูมิ000.00000.00000.00000.003031186.503031186.50141550.501616136.003031186.50
สว่างแดนดิน464.05222.506631.00114.00234236596.01247251637.56204206543.01373788.00241243631.01
ส่องดาว000.00000.00000.00000.009928.009928.006623.50334.509928.00
อากาศอำนวย000.00000.001112.00000.00242683.50252795.50131552.50121243.00252795.50
เจริญศิลป์000.00110.50000.00000.00141521.50151622.00349.50111112.00141521.50
เต่างอย171731.007712.75272751.75446.00465509986.005205641,087.50245286550.50251254493.254965401,043.75
เมืองสกลนคร81030.507812.755510.00000.00314314959.913343371,013.16145145396.91174174573.00319319969.91
โคกศรีสุพรรณ81114.25112.008822.00000.00353580.505255118.759925.00343477.504343102.50
โพนนาแก้ว1410.00000.00222.00000.007070318.507376330.50262655.504646265.007272320.50