รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าอุเทน000.00000.00000.00000.00145145712.00145145712.006767356.007878356.00145145712.00
ธาตุพนม000.00663.75000.00000.00270302351.75276308355.50748252.00196220299.75270302351.75
นาทม000.00000.00000.00000.00335.50335.50225.50110.00335.50
นาหว้า000.00000.00000.00000.004748516.504748516.502829273.501919243.004748516.50
นาแก000.005050114.00000.00000.003333158.508383272.507712.752626145.753333158.50
บ้านแพง000.00000.00000.00000.003339202.003339202.002127202.0012120.003339202.00
ปลาปาก000.00000.00000.00000.003283391,040.703283391,040.70212221752.20116118288.503283391,040.70
วังยาง000.00000.00000.00000.00444667.25444667.25222424.25222243.00444667.25
ศรีสงคราม000.00000.00000.00000.009598864.759598864.754447370.255151494.509598864.75
เมืองนครพนม000.00110.50000.00000.00198208478.00199209478.50132135390.75667387.25198208478.00
เรณูนคร000.00000.00000.00000.00161616.00161616.00000.00161616.00161616.00
โพนสวรรค์000.00000.00000.00000.00108111389.02108111389.026265293.52464695.50108111389.02