รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าอุเทน000.00000.00000.00000.00145145715.00145145715.006767359.007878356.00145145715.00
ธาตุพนม000.00000.00111.00000.00259285351.00260286352.00646551.25196221300.75260286352.00
นาทม000.00000.00000.00000.00335.50335.50225.50110.00335.50
นาหว้า000.00000.00000.00000.004546526.504546526.502627283.501919243.004546526.50
นาแก000.00000.00000.00000.003434159.003434159.008813.252626145.753434159.00
บ้านแพง000.00000.00000.00000.003131152.003131152.001919152.0012120.003131152.00
ปลาปาก000.008787316.755757191.20000.00183193529.503273371,037.45124132435.20116118285.50240250720.70
วังยาง000.00113.00000.00000.00434564.25444667.25212321.25222243.00434564.25
ศรีสงคราม000.00000.00000.00000.009495947.759495947.754647471.254848476.509495947.75
เมืองนครพนม000.00338.25000.00000.00133145357.25136148365.507682280.75576376.50133145357.25
เรณูนคร000.00000.00000.00000.00161616.00161616.00000.00161616.00161616.00
โพนสวรรค์000.00000.00000.00000.005053111.525053111.524714.52464697.005053111.52