รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าอุเทน000.00000.00000.00000.00145145712.00145145712.006767356.007878356.00145145712.00
ธาตุพนม000.00000.00000.00000.00259286347.75259286347.75636547.00196221300.75259286347.75
นาทม000.00000.00000.00000.00335.50335.50225.50110.00335.50
นาหว้า000.00000.00000.00000.004445506.504445506.502526263.501919243.004445506.50
นาแก000.00000.00000.00000.003333158.503333158.507712.752626145.753333158.50
บ้านแพง000.00000.00000.00000.003339202.003339202.002127202.0012120.003339202.00
ปลาปาก000.00000.00000.00000.003273381,040.453273381,040.45211220751.95116118288.503273381,040.45
วังยาง000.00000.00000.00000.00444667.25444667.25222424.25222243.00444667.25
ศรีสงคราม000.00000.00000.00000.009396946.759396946.754548470.254848476.509396946.75
เมืองนครพนม000.00000.00000.00000.00197209478.75197209478.75140145400.75576478.00197209478.75
เรณูนคร000.00000.00000.00000.00161616.00161616.00000.00161616.00161616.00
โพนสวรรค์000.00000.00000.00000.00108111389.02108111389.026265293.52464695.50108111389.02