รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คำชะอี000.00000.00000.00000.00575780.00575780.00494972.00888.00575780.00
ดงหลวง000.007714.00000.00000.00323242.50393956.50212131.50111111.00323242.50
ดอนตาล000.00000.00110.501110.00454579.00474789.50323256.50151533.00474789.50
นิคมคำสร้อย000.00111.00000.00000.00141462.00151563.00141462.00000.00141462.00
หนองสูง000.00000.00000.002215.001818108.002020123.001414101.006622.002020123.00
หว้านใหญ่000.00000.00455.00151512.50444.50232422.00202120.50331.50232422.00
เมืองมุกดาหาร000.00000.00332.002227.007474101.007979130.00727278.007752.007979130.00