รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คำชะอี000.00333.00000.00000.00474769.00505072.00393961.00888.00474769.00
ดงหลวง000.00000.00000.00000.00191929.50191929.508818.50111111.00191929.50
ดอนตาล000.00000.00000.00000.00464679.50464679.50323256.50141423.00464679.50
นิคมคำสร้อย000.00000.00000.00000.00101065.00101065.00101065.00000.00101065.00
หนองสูง000.00000.00000.00000.001111100.001111100.007793.00447.001111100.00
หว้านใหญ่000.00000.00000.00000.00161819.00161819.00161819.00000.00161819.00
เมืองมุกดาหาร000.00000.00337.00000.00343456.00373763.00323238.005525.00373763.00