รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งหัวช้าง121425.00113.50000.00161172244.752813071,083.884554941,357.132743001,049.88168179278.754424791,328.63
บ้านธิ000.00000.00000.00114.004315353,262.264325363,266.264265303,237.266629.004325363,266.26
บ้านโฮ่ง5527.505975378.752122124.253314.001,0051,2427,149.351,0931,3477,693.859661,2026,910.756365376.851,0291,2677,287.60
ป่าซาง000.0033102.00113.003311.431,4961,7417,659.951,5031,7487,776.381,4921,7337,643.1381231.251,5001,7457,674.38
ลี้000.00111281.25000.00272875.508971,23810,692.399351,27810,849.149171,25810,686.897881.009241,26610,767.89
เมืองลำพูน1111.004412.00221.356926.008199986,563.658321,0146,614.007899583,480.2538513,110.758271,0096,591.00
เวียงหนองล่อง557.806619.5092112609.00101037.007669563,989.158791,0894,662.458631,0674,628.655116.508681,0784,635.15
แม่ทา115.00110.75154160602.545527.501,4201,7289,292.391,5811,8959,928.181,5061,8149,506.007379416.431,5791,8939,922.43