รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งหัวช้าง000.002238.25000.00000.009281,3133,419.089301,3153,457.338471,2242,925.888189493.209281,3133,419.08
บ้านธิ000.003416.20225.258851.004705813,453.854835953,526.304395473,269.354144240.754805913,510.10
บ้านโฮ่ง338.254426.501823217.00101058.001,3391,71710,470.601,3741,75710,780.359691,2857,453.903984653,291.701,3671,75010,745.60
ป่าซาง000.007765.504457170.504419.431,5781,8618,201.281,6331,9298,456.711,4101,6697,144.012162531,247.201,6261,9228,391.21
ลี้6750.702731248.254439.001742161,491.901,2521,75214,141.381,4632,01015,971.231,1041,57612,627.633263963,044.651,4301,97215,672.28
เมืองลำพูน3320.504452202.05131364.009925.001,2451,4858,806.281,3141,5629,117.838279736,830.924405342,064.361,2671,5078,895.28
เวียงหนองล่อง8923.755916.25141873.503333741,980.551,0331,3106,019.681,3931,7208,113.738341,0674,931.725466353,142.011,3801,7028,073.73
แม่ทา000.00115.003274052,197.992527146.001,3191,5314,198,102.891,6721,9644,200,451.881,5381,8184,199,661.03133145785.851,6711,9634,200,446.88