รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งหัวช้าง225.25349.50223.50000.005997582,072.886067662,091.135637191,851.383841225.006017602,076.38
บ้านธิ000.00000.002673301,883.60114.001732051,378.664415363,266.264365313,238.265528.004415363,266.26
บ้านโฮ่ง6637.5085107444.053734362,444.95141477.507038395,472.351,1811,4028,476.359771,1726,887.801131171,107.001,0901,2897,994.80
ป่าซาง000.0022101.006207233,262.003311.438891,0204,399.481,5141,7487,773.911,5021,7327,646.63101426.281,5121,7467,672.91
ลี้110.503143101.162903502,920.654142173.506779698,808.631,0401,40512,004.449301,27711,020.337884882.451,0081,36111,902.78
เมืองลำพูน1111.004510.252843121,317.206645.286017355,431.208961,0596,814.937909353,415.751011183,377.938911,0536,793.68
เวียงหนองล่อง557.8571828.102613281,373.65111145.005877063,345.538711,0684,800.138129984,501.734747262.458591,0454,764.18
แม่ทา115.00161754.503328.001616214.001,5671,8869,786.331,6031,92310,087.831,4581,7719,225.65128134802.681,5861,90510,028.33