รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
งาว000.00000.00000.005153141.003124061,046.553634591,187.55229315707.78134144479.773634591,187.55
วังเหนือ000.00000.00000.002215.001,0041,3826,376.151,0061,3846,391.151,0041,3826,376.152215.001,0061,3846,391.15
สบปราบ000.00000.00000.00000.004217327.214217327.214217327.21000.004217327.21
ห้างฉัตร000.00133.50000.00000.00166398428.00167401431.50152372421.1514266.85166398428.00
เกาะคา000.00449.00151745.006637.002312721,319.102562991,410.102052471,134.104748267.002522951,401.10
เถิน000.00000.00000.00000.00167177247.54167177247.54148158232.29191915.25167177247.54
เมืองปาน000.00000.00000.00000.001,2181,6057,065.981,2181,6057,065.981,1061,4936,171.48112112894.501,2181,6057,065.98
เมืองลำปาง000.00227.00000.00111.006721,0325,906.966751,0355,914.966701,0305,903.71334.256731,0335,907.96
เสริมงาม000.00000.00000.00000.00527182.26527182.26527182.26000.00527182.26
แจ้ห่ม000.00000.002745192.00000.009751,4062,880.241,0021,4513,072.249971,4463,051.245521.001,0021,4513,072.24
แม่ทะ000.00000.002324111.50000.00230287667.55253311779.05204250578.954961200.10253311779.05
แม่พริก000.00000.00000.00000.00222222638.00222222638.00221221634.00114.00222222638.00
แม่เมาะ000.0085037.68000.005437813.086198218.17123526268.936198218.175437813.08115476231.25