รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
งาว000.00000.007932.00414185.503094091,070.053574591,187.55294390912.536369275.023574591,187.55
วังเหนือ000.00000.008087521.00115.009411,2965,865.151,0221,3846,391.156077232,872.654156613,518.501,0221,3846,391.15
สบปราบ000.00000.00000.00000.004617828.964617828.964617828.96000.004617828.96
ห้างฉัตร000.00110.25000.003145.75166387425.75170402431.75147355416.65224614.85169401431.50
เกาะคา000.00000.00000.00000.002502991,410.102502991,410.102052521,177.854547232.252502991,410.10
เถิน000.00000.00000.00882.25159169245.29167177247.54148158232.29191915.25167177247.54
เมืองปาน000.00000.00000.00000.001,2391,6227,159.981,2391,6227,159.981,0761,4465,878.481631761,281.501,2391,6227,159.98
เมืองลำปาง000.00190.076770640.00111.006299975,337.026981,0775,978.096259575,651.9872111326.046971,0685,978.02
เสริมงาม000.00181820.50101010.01000.007895113.50106123144.018699120.01263.5088105123.51
แจ้ห่ม000.00000.00000.00000.001,0991,5413,196.741,0991,5413,196.741,0051,3812,637.7494160559.001,0991,5413,196.74
แม่ทะ000.00000.00000.00130.30254309778.81255312779.11206255579.714957199.40255312779.11
แม่พริก000.00000.00000.00000.00222222638.00222222638.00221221634.00114.00222222638.00
แม่เมาะ000.00000.00000.00000.00116498267.95116498267.95116498267.95000.00116498267.95