รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
งาว000.00000.00000.00000.00343434987.87343434987.87336426979.27788.60343434987.87
วังเหนือ000.00000.00000.00000.005246282,565.805246282,565.805236272,565.30110.505246282,565.80
สบปราบ000.00000.00000.00000.004718832.464718832.464718832.46000.004718832.46
ห้างฉัตร000.00000.00000.00000.00152376427.15152376427.15149367417.17399.98152376427.15
เกาะคา000.00343485.10000.00000.002052511,172.852392851,257.952052511,172.85000.002052511,172.85
เถิน000.00192320.00000.00000.00155166234.54174189254.54155166234.54000.00155166234.54
เมืองปาน000.00000.00000.00000.001,2961,8006,781.461,2961,8006,781.461,0651,5493,651.962312513,129.501,2961,8006,781.46
เมืองลำปาง000.00242442.75000.00000.007191,1466,143.227431,1706,185.977191,1466,143.22000.007191,1466,143.22
เสริมงาม000.00000.00117.00111.00113135161.01115137169.01114136168.01111.00115137169.01
แจ้ห่ม000.00000.00000.00101048.009541,3382,609.789641,3482,657.789541,3382,609.78101048.009641,3482,657.78
แม่ทะ000.00000.00000.00000.00210265582.11210265582.11207262580.61331.50210265582.11
แม่พริก000.0061020.00000.00000.00221221634.00227231654.00221221634.00000.00221221634.00
แม่เมาะ000.00000.00000.00000.00116498267.95116498267.95116498267.95000.00116498267.95