รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งช้าง113.50000.00000.00000.002684481,089.752694491,093.252604401,039.758850.002684481,089.75
ท่าวังผา000.00000.00000.003848366.009421,0604,228.209801,1084,594.208309293,397.951501791,196.259801,1084,594.20
นาน้อย000.00111.00000.00000.00202341696.93203342697.93200332693.43293.50202341696.93
นาหมื่น000.00151912.75000.00000.00139163111.33154182124.08123147101.8316169.50139163111.33
บ่อเกลือ000.00000.00000.00000.00257371624.34257371624.34239346549.09182575.25257371624.34
บ้านหลวง000.00000.00000.00000.00199235835.51199235835.51167203732.513232103.00199235835.51
ปัว110.25314249.50000.00331.004165191,456.004515651,506.754045071,444.00151513.004195221,457.00
ภูเพียง000.00000.00000.00111.004046974,928.084056984,929.083866464,664.081952265.004056984,929.08
สองแคว000.00000.00000.00110.503836221,895.033846231,895.533585661,508.332657387.203846231,895.53
สันติสุข000.00242.75000.00183512.0567136106.8887175121.686012398.38254820.5585171118.93
เฉลิมพระเกียรติ000.00000.00000.00000.00189200388.00189200388.0095106181.759494206.25189200388.00
เชียงกลาง000.00136.00000.00000.007319593,317.637329623,323.636969203,117.633539200.007319593,317.63
เมืองน่าน000.00000.00000.00131974.052725161,478.892855351,552.942554921,363.893043189.052855351,552.94
เวียงสา000.00000.00000.00000.003214731,635.853214731,635.852904011,368.473172267.383214731,635.85
แม่จริม000.004205.00000.009338.25123155180.15136208193.4084109134.75487953.65132188188.40