รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จุน000.00000.00000.00113.001621801,266.301631811,269.3093105801.307076468.001631811,269.30
ดอกคำใต้000.00121262.00000.007987.752892992,015.193083202,164.942232321,540.697376562.252963082,102.94
ปง000.001819182.00000.00000.005148883,050.415329073,232.414848572,708.413031342.005148883,050.41
ภูกามยาว000.00000.00000.00000.004548298.304548298.304548298.30000.004548298.30
ภูซาง000.00337.551111.00222234.20127130580.85153156633.609699386.855454239.20150153626.05
เชียงคำ000.00119.002121138.00227.209721,0435,544.759961,0675,698.957568194,283.002392471,406.959951,0665,689.95
เชียงม่วน000.00000.00000.007735.252022171,023.252092241,058.50156170717.055354341.452092241,058.50
เมืองพะเยา000.00172166.354421.00148185653.402964562,159.444656662,900.193844942,372.8664151460.984486452,833.84
แม่ใจ000.00414356,297.604040182.00151672.504384782,536.3053457759,088.404164542,331.607780459.204935342,790.80