รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จุน000.00249.38000.00000.0096102778.8098106788.1896102778.80000.0096102778.80
ดอกคำใต้000.003320.75000.00339.002292351,553.942352411,583.692272331,547.945515.002322381,562.94
ปง000.00000.004546602.00151545.254731,1782,426.125331,2393,073.375331,2393,073.37000.005331,2393,073.37
ภูกามยาว000.00000.00000.00000.004650277.804650277.804650277.80000.004650277.80
ภูซาง000.00181980.40000.00000.00101104415.05119123495.45101104415.05000.00101104415.05
เชียงคำ000.003321.00128130672.50112.206396793,544.707718134,240.407517934,093.201717126.207688104,219.40
เชียงม่วน000.00172182.05000.001115.25157170721.05175192818.35157170721.051115.25158171736.30
เมืองพะเยา000.003143140.505539.504346221.253324872,168.664115812,569.913154682,060.906570368.513805382,429.41
แม่ใจ000.00116.009999554.604545241.202773011,465.804224462,267.603703941,986.205151275.404214452,261.60