รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทัพทัน000.00000.00000.00000.001219153.631219153.631118143.631110.001219153.63
บ้านไร่116.00000.00000.00000.008092480.848193486.846678475.3414145.508092480.84
ลานสัก2313.13000.00000.00000.005057791.835260804.963036516.332021275.505057791.83
สว่างอารมณ์000.00000.00000.00000.003915.363915.362414.62150.743915.36
หนองขาหย่าง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
หนองฉาง000.00000.00000.00000.0041311.4741311.47283.47258.0041311.47
ห้วยคต000.00000.00000.00000.004564288.624564288.624564288.62000.004564288.62
เมืองอุทัยธานี000.00000.00000.00000.00143825.24143825.24113523.98331.26143825.24