รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขาณุวรลักษบุรี000.00000.00000.00000.00111.35111.35111.35000.00111.35
คลองขลุง2141178.05000.00000.00000.002835244.254976422.302835244.25000.002835244.25
คลองลาน1721290.75000.00000.00230.031214272.003138562.781214272.00230.031417272.03
บึงสามัคคี132638.76000.00000.00000.003758603.625084642.383657602.62111.003758603.62
ปางศิลาทอง2121322.50000.00000.00000.00390.682430323.18390.68000.00390.68
พรานกระต่าย141.25000.00000.00000.00274335.67284736.92173225.42101110.25274335.67
ลานกระบือ000.00000.00000.00000.009940.509940.504423.505517.009940.50
เมืองกำแพงเพชร2929496.00000.00000.00000.002034149.534963645.53172889.113660.422034149.53
โกสัมพีนคร2929494.70000.00000.00000.001725500.004654994.70713244.001012256.001725500.00
ไทรงาม000.00000.00000.00000.003138.733138.733138.73000.003138.73