รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขาณุวรลักษบุรี000.00354.75000.002210.00000.005714.75000.002210.002210.00
คลองขลุง000.00000.00000.00000.002020220.252020220.252020220.25000.002020220.25
คลองลาน51379.10110.75000.00105511.56911268.002580359.41911268.00105511.561966279.56
บึงสามัคคี142969.91120.75000.00000.003454591.124985661.783454591.12000.003454591.12
ปางศิลาทอง000.00000.006650.00000.0071317.68131967.6871317.686650.00131967.68
พรานกระต่าย121423.25667.50000.00111.00274337.56466469.31274337.56111.00284438.56
ลานกระบือ000.00000.00000.00000.008820.508820.508820.50000.008820.50
เมืองกำแพงเพชร6641.251317233.00115.003317.003246213.455573509.703246213.454422.003650235.45
โกสัมพีนคร362.7511112.00000.001121.001826505.252334641.001826505.251121.001927526.25
ไทรงาม225.00000.00110.503312.253118.5791726.323118.574412.7571521.32