รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขาณุวรลักษบุรี000.00354.75000.002210.001119.006833.75000.003329.003329.00
คลองขลุง000.00000.00000.00000.002020257.252020257.252020257.25000.002020257.25
คลองลาน4484.00110.75000.001111.0034118340.5340124436.2830111264.405887.1335119351.53
บึงสามัคคี110.1351635.16000.00000.002730520.533347555.822730520.53000.002730520.53
ปางศิลาทอง000.00000.006650.00000.0081423.68142073.68142073.68000.00142073.68
พรานกระต่าย101020.0010108.29000.00000.002938133.534958161.82283743.531190.002938133.53
ลานกระบือ000.00110.25000.00000.0091123.27101223.527720.25243.0291123.27
เมืองกำแพงเพชร1120.001317233.002424130.252020147.751529169.957391700.954761354.20121293.755973447.95
โกสัมพีนคร000.0011112.00000.001121.001927511.252129644.251826505.252227.002028532.25
ไทรงาม225.00000.00110.503312.25111458.25172076.005729.25101141.75151871.00