รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขาณุวรลักษบุรี000.00000.00000.00000.00111.35111.35111.35000.00111.35
คลองขลุง000.00000.00000.00000.002938244.252938244.252938244.25000.002938244.25
คลองลาน6627.75000.00000.00230.031214272.002023299.781214272.00230.031417272.03
บึงสามัคคี112.00000.002323404.65111.001638224.474163632.121941256.472121373.654062630.12
ปางศิลาทอง000.00000.00390.68000.00000.00390.68390.68000.00390.68
พรานกระต่าย000.00000.00897.50101110.25122718.92304736.67203626.42101110.25304736.67
ลานกระบือ000.00000.001120.00000.009920.84101040.84101040.84000.00101040.84
เมืองกำแพงเพชร116.50141438.50170.363660.42182493.843752199.62182493.8441360.782237154.62
โกสัมพีนคร000.00000.00000.0068150.001117350.001725500.00713244.001012256.001725500.00
ไทรงาม115.00000.002108.32000.00230.4151413.734138.73000.004138.73