รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขาณุวรลักษบุรี000.00354.75000.002210.001119.006833.75000.003329.003329.00
คลองขลุง000.00113.00000.00000.002020257.252121260.251919217.251140.002020257.25
คลองลาน5698.00110.75000.001111.0034118340.5341126450.281899185.401720166.1335119351.53
บึงสามัคคี110.13120.75000.00000.003044554.933247555.812943554.87110.063044554.93
ปางศิลาทอง000.00000.006650.00000.0081423.68142073.6871317.687756.00142073.68
พรานกระต่าย101020.007128.17000.00000.003241134.284963162.45314044.281190.003241134.28
ลานกระบือ000.00000.00000.00000.00101223.52101223.528820.50243.02101223.52
เมืองกำแพงเพชร1120.001317233.00115.003317.003953300.205775575.203246213.451111108.754357322.20
โกสัมพีนคร000.0011112.00000.001121.001927511.252129644.251826505.252227.002028532.25
ไทรงาม225.00000.00110.503312.25111458.25172076.00248.25131462.75151871.00