รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขาณุวรลักษบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คลองขลุง000.00111.00000.00000.002324232.002425233.002324232.00000.002324232.00
คลองลาน000.00000.00000.00230.03911268.001114268.03911268.00230.031114268.03
บึงสามัคคี81139.037116.25000.00000.003657593.875179639.153455592.56221.313657593.87
ปางศิลาทอง000.00111.00000.00000.0071317.6881418.6871317.68000.0071317.68
พรานกระต่าย000.00000.00000.00000.00264135.56264135.56163025.31101110.25264135.56
ลานกระบือ000.00000.00000.00000.008820.508820.508820.50000.008820.50
เมืองกำแพงเพชร000.00000.00000.00000.003246213.453246213.453044213.01220.443246213.45
โกสัมพีนคร000.00000.00000.00000.001928506.001928506.001928506.00000.001928506.00
ไทรงาม000.00113.00000.00000.003118.5741211.573118.57000.003118.57