รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าสองยาง242486.70000.00000.003312.0083349360.40110376459.1083349360.403312.0086352372.40
บ้านตาก5519.3091120.507732.00111170.004656212.597890354.394959220.59151594.006474314.59
พบพระ111172.001212141.00000.003335.001830768.7044561,016.701830768.703335.002133803.70
วังเจ้า1111109.002929402.758980.002323213.001321331,353.252032052,158.006466595.2599991,051.001631651,646.25
สามเงา2828107.003323.00131397.253033217.008788644.501611651,088.758485611.004649347.75130134958.75
อุ้มผาง000.00000.00232376.00000.005524.002828100.002828100.00000.002828100.00
เมืองตาก221.01172255.997754.50121325.50131561.005159198.00171996.50151644.503235141.00
แม่ระมาด6621.00226.00000.00000.0061552560.3169560587.3161552560.31000.0061552560.31
แม่สอด110.05226.63000.004418.00204335.02275059.70204335.024418.00244753.02