รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าสองยาง000.00000.00000.00000.00100373447.10100373447.10100373447.10000.00100373447.10
บ้านตาก5519.3091120.507732.00116.004555206.596779284.395262238.59116.005363244.59
พบพระ111172.001212141.00000.00000.001829768.704152981.701728738.701130.001829768.70
วังเจ้า9987.001919242.752223198.00000.006768750.251171191,278.008991948.25000.008991948.25
สามเงา2828107.003323.00118.00115.007979514.00112112657.007979514.002213.008181527.00
อุ้มผาง000.00000.00232376.00000.005524.002828100.002828100.00000.002828100.00
เมืองตาก221.01141946.998843.00000.001617101.204046192.202324132.201112.002425144.20
แม่ระมาด6621.00226.00000.00350.0259547560.3070560587.3259547560.30350.0262552560.32
แม่สอด110.05226.63000.007157.02183366.60285180.30183366.607157.02254873.62