รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าสองยาง505160.40000.00000.00000.0083348412.60133399473.0059324325.90242486.7083348412.60
บ้านตาก5519.303311.00000.00000.005262238.596070268.895262238.59000.005262238.59
พบพระ121375.002218.00000.00000.001123523.202538616.201123523.20000.001123523.20
วังเจ้า9987.004458.75000.00000.007475802.258788948.007475802.25000.007475802.25
สามเงา2828107.001111.00000.00000.007979514.00108108632.007979514.00000.007979514.00
อุ้มผาง000.00000.00000.00161655.00121245.002828100.00000.002828100.002828100.00
เมืองตาก2246.008843.00000.00000.001720122.202730211.201720122.20000.001720122.20
แม่ระมาด5460123.294428.00000.00000.0060549560.30118613711.5960549560.30000.0060549560.30
แม่สอด2424397.302121215.75000.00000.00193286.126477699.17193286.12000.00193286.12