รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ท่าสองยาง505160.40000.00000.00000.0083348412.60133399473.0059324325.90242486.7083348412.60
บ้านตาก5519.30227.00000.00000.005262238.595969264.895262238.59000.005262238.59
พบพระ121375.002218.00000.00000.001224523.452639616.451224523.45000.001224523.45
วังเจ้า9987.004458.75000.00000.007374794.258687940.007374794.25000.007374794.25
สามเงา2828107.001111.00000.00000.006767458.759696576.756767458.75000.006767458.75
อุ้มผาง000.00000.00000.00161655.00121245.002828100.008827.00202073.002828100.00
เมืองตาก3352.008843.00000.00000.001720122.202831217.201720122.20000.001720122.20
แม่ระมาด495560.29000.00000.00000.0066555630.30115610690.5966555630.30000.0066555630.30
แม่สอด110.05116.50000.00000.004558514.374760520.924558514.37000.004558514.37