รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชาติตระการ000.00000.001130.00000.009927.88101057.88101057.88000.00101057.88
นครไทย000.00000.00000.00000.00111116.55111116.55111116.55000.00111116.55
บางกระทุ่ม000.00000.00000.00000.001111103.391111103.391111103.39000.001111103.39
บางระกำ000.00110.25110.2516641.15288054.734614656.38288054.8517651.284514556.13
พรหมพิราม000.00000.001213.00000.00122439.14132652.14132652.14000.00132652.14
วังทอง000.00000.004044364.503340.751541731,796.901972202,202.151882112,129.159973.001972202,202.15
วัดโบสถ์000.00000.001818238.50000.002330384.504148623.004148623.00000.004148623.00
เนินมะปราง000.00000.0050581,133.052260.002262404,276.142783005,469.192632855,354.691515114.502783005,469.19
เมืองพิษณุโลก000.00000.00241.00180.102710485.853011686.952811480.95226.003011686.95