รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชาติตระการ110.50552.751130.00000.009927.88161661.13101057.88000.00101057.88
นครไทย4950300.084854150.901031142,325.00111.007714.312082262,791.29559.311061172,331.001111222,340.31
บางกระทุ่ม171741.74000.00000.003320.001010103.053030164.791010103.053320.001313123.05
บางระกำ343.09224713.31110.25257836.28298135.738021188.66308235.98257836.285516072.26
พรหมพิราม353.923316.43120.16110.1341143.33122263.9731038.33345.2961443.62
วังทอง91270.002025182.564553760.0087901,066.001671941,789.813283743,868.372002312,387.81991061,228.002993373,615.81
วัดโบสถ์2214.00000.00000.00000.003649628.003851642.003649628.00000.003649628.00
เนินมะปราง8182491.251622192,366.002129606.304445748.002833045,257.505916799,469.053003285,581.3048501,030.503483786,611.80
เมืองพิษณุโลก71115.883859653.05251.254119.102710284.0778188763.352610681.0871213.343311894.42