รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชาติตระการ110.50552.751130.00000.009927.88161661.13101057.88000.00101057.88
นครไทย4344292.844854150.901031142,325.00111.00131321.552082262,791.29111116.551061172,331.001171282,347.55
บางกระทุ่ม212146.409920.40000.003320.001111103.394444190.191111103.393320.001414123.39
บางระกำ343.09214612.95110.2516641.15328440.977319958.41318331.09186611.284914942.37
พรหมพิราม120.123616.762413.16110.1381933.64153263.8182041.64345.29112446.93
วังทอง91490.002126224.057896769.755657608.791161241,533.812803173,226.401872132,275.066364637.292502772,912.35
วัดโบสถ์2214.00000.002122287.50000.002127340.504451642.004249628.00000.004249628.00
เนินมะปราง8183505.251662232,465.392332638.304144811.142462644,804.565576469,224.642442705,110.2166701,143.793103406,254.00
เมืองพิษณุโลก61015.383757653.53241.00291.102710485.8574184756.862911584.95223.003111787.95