รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชาติตระการ000.00000.001130.00000.009927.88101057.888834.882223.00101057.88
นครไทย000.00000.00000.00000.00111116.55111116.55111116.55000.00111116.55
บางกระทุ่ม000.00000.00000.00000.001010101.391010101.391010101.39000.001010101.39
บางระกำ000.00113.91110.2516641.15278150.344514755.65268050.2118661.534414651.74
พรหมพิราม000.00000.001213.00000.00122439.14132652.14132652.14000.00132652.14
วังทอง116.00000.004044364.502222.001571801,830.742002272,223.241912182,162.998854.251992262,217.24
วัดโบสถ์000.0022123.001818238.50000.002330384.504350746.004148623.00000.004148623.00
เนินมะปราง000.002424255.2050571,108.053380.002182314,176.642953155,619.892562765,250.191515114.502712915,364.69
เมืองพิษณุโลก120.04000.00241.00180.1034113175.6238127176.7636124174.72112.0037125176.72