รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชาติตระการ110.50552.75000.00000.00101057.88161661.13101057.88000.00101057.88
นครไทย4950308.544854150.901051162,330.75223.00665.312102282,798.50778.061061172,331.001131242,339.06
บางกระทุ่ม232.342323185.55000.00000.001111108.003637295.898888.003320.001111108.00
บางระกำ574.50629757.49110.2517651.65348669.31119256133.20328244.56207026.655215271.21
พรหมพิราม000.003316.43120.16110.1341143.3391760.0531038.33345.2961443.62
วังทอง91270.002531266.255554.0087901,066.002052402,474.873313783,931.121982292,366.87991061,228.002973353,594.87
วัดโบสถ์2214.00114.00000.00000.003649628.003952646.003649628.00000.003649628.00
เนินมะปราง8384501.501682262,654.181318369.003334875.003043295,632.8060169110,032.482983275,419.3052541,457.503503816,876.80
เมืองพิษณุโลก91817.295084686.22000.0052510.52227381.0486200795.07217280.7962610.77279891.56