รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ดงเจริญ000.0082522.50000.00000.0057841,386.30651091,408.8057841,386.30000.0057841,386.30
ตะพานหิน000.0091364.88000.00000.0081755.291730120.1781755.29000.0081755.29
ทับคล้อ000.00151.00000.00000.005575.0261076.025575.02000.005575.02
บางมูลนาก000.00000.00000.00000.005913.135913.135913.13000.005913.13
บึงนาราง000.00256.00000.00333.56314445.25365254.81334648.75110.06344748.81
วชิรบารมี000.00000.00000.00141.1472139.2382540.3772139.23141.1482540.37
วังทรายพูน000.00122.00000.00140.205054620.755260622.955054620.75140.205158620.95
สากเหล็ก000.00000.00000.00000.00891092,134.97891092,134.97891092,134.97000.00891092,134.97
สามง่าม000.00000.00000.00112.007746.258848.257746.25112.008848.25
เมืองพิจิตร000.00118.00000.00110.252745817.702947825.952745817.70110.252846817.95
โพทะเล000.00000.00000.00000.003537120.253537120.253537120.25000.003537120.25
โพธิ์ประทับช้าง000.00000.00000.001140.007486793.367587833.367587833.36000.007587833.36