รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ดงเจริญ000.00000.00000.00000.002228248.002228248.002228248.00000.002228248.00
ตะพานหิน000.00000.00000.00000.00151884.14151884.14151884.14000.00151884.14
ทับคล้อ000.00000.00000.00000.00227.05227.05227.05000.00227.05
บางมูลนาก000.00000.00000.00000.00443.88443.88443.88000.00443.88
บึงนาราง000.0061068.50000.00000.00374227.09435295.59374227.09000.00374227.09
วชิรบารมี000.00000.00000.00000.00102722.29102722.29102722.29000.00102722.29
วังทรายพูน8867.00000.00000.00000.001719339.502527406.501719339.50000.001719339.50
สากเหล็ก000.00000.00000.00110.063544909.003645909.063645909.06000.003645909.06
สามง่าม000.00000.00000.00000.007744.397744.396636.39118.007744.39
เมืองพิจิตร000.00150.09222.00000.003961326.384268328.474163328.38000.004163328.38
โพทะเล000.00000.00000.00000.003030102.253030102.253030102.25000.003030102.25
โพธิ์ประทับช้าง000.00000.00000.00111.507383764.017484765.517383764.01111.507484765.51