รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ดงเจริญ000.00000.00000.00000.002228248.002228248.002228248.00000.002228248.00
ตะพานหิน000.00000.00000.00115.00111769.15121874.15111769.15115.00121874.15
ทับคล้อ000.00000.00000.00000.00227.05227.05227.05000.00227.05
บางมูลนาก000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
บึงนาราง000.0091377.50000.00000.00414631.595059109.09414631.59000.00414631.59
วชิรบารมี111.0072011.07000.00000.00133923.36216035.43133923.36000.00133923.36
วังทรายพูน000.002020234.00000.00000.002426440.504446674.502426440.50000.002426440.50
สากเหล็ก9914.751719304.001117.00000.003546913.6962751,249.443647930.69000.003647930.69
สามง่าม000.00000.00000.00000.007744.397744.396636.39118.007744.39
เมืองพิจิตร000.00114.002326.001117.003765282.734170329.733968308.731117.004069325.73
โพทะเล000.00000.00000.00000.003132109.253132109.253132109.25000.003132109.25
โพธิ์ประทับช้าง000.00127.251117.00000.007079734.017282758.267180751.01000.007180751.01