รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ดงเจริญ000.00000.00000.00000.00691021,792.30691021,792.30691021,792.30000.00691021,792.30
ตะพานหิน000.00000.00000.00000.00121779.10121779.10121779.10000.00121779.10
ทับคล้อ000.00000.00000.00000.00227.05227.05227.05000.00227.05
บางมูลนาก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บึงนาราง222941.75000.00131313.75000.00313626.84667882.34444940.59000.00444940.59
วชิรบารมี000.00000.00000.00000.00165235.69165235.69165235.69000.00165235.69
วังทรายพูน000.00000.00000.00000.004648694.504648694.504648694.50000.004648694.50
สากเหล็ก000.00000.00000.00000.0056701,238.6956701,238.6956701,238.69000.0056701,238.69
สามง่าม000.00000.00000.00000.005536.255536.255536.25000.005536.25
เมืองพิจิตร000.00000.00118.00000.002663182.702764190.702764190.70000.002764190.70
โพทะเล000.00000.00000.00000.003233112.253233112.253233112.25000.003233112.25
โพธิ์ประทับช้าง000.00000.00114.00911106.008493872.0194105982.0194105982.01000.0094105982.01