รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ดงเจริญ000.0043701,672.00000.00000.003843393.30811132,065.303843393.30000.003843393.30
ตะพานหิน000.001115.00000.00000.00111764.15121879.15111764.15000.00111764.15
ทับคล้อ000.00000.00000.00000.00227.05227.05227.05000.00227.05
บางมูลนาก000.00000.00000.00000.00110.13110.13000.00110.13110.13
บึงนาราง000.00000.00000.00000.00444940.59444940.59444940.59000.00444940.59
วชิรบารมี000.00000.00000.00000.00165235.69165235.69165235.69000.00165235.69
วังทรายพูน000.00000.00000.00000.004648694.504648694.504648694.50000.004648694.50
สากเหล็ก000.00000.00000.00000.0057751,419.6957751,419.6956701,238.6915181.0057751,419.69
สามง่าม000.00000.00000.00000.007744.397744.396636.39118.007744.39
เมืองพิจิตร000.00000.00000.00000.002664190.702664190.702664190.70000.002664190.70
โพทะเล000.00000.00000.00000.003233112.253233112.253233112.25000.003233112.25
โพธิ์ประทับช้าง000.00000.00000.00000.006875708.016875708.016875708.01000.006875708.01