รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จอมบึง612337.25000.002020248.00114.005478497.00811111,086.256589655.00101094.007599749.00
ดำเนินสะดวก1011110.501919343.002730469.004646645.002682773,746.503703835,314.002012113,049.501401421,811.003413534,860.50
บางแพ2329.00113.001214128.75000.006171916.0076891,076.755769781.751616263.0073851,044.75
บ้านคา115.002210.00000.00000.002082561,806.502112591,821.50112141941.5096115865.002082561,806.50
บ้านโป่ง000.00227.00151535.007713.0082101261.50106125316.508195274.00232835.50104123309.50
ปากท่อ2211.25000.00000.00000.004862504.255064515.504456450.004654.254862504.25
วัดเพลง2331.25000.003345.00000.005867720.256373796.504251570.251919195.006170765.25
สวนผึ้ง3617.001133.00113.00000.002136223.052644276.051631155.056671.002237226.05
เมืองราชบุรี55157.80151720.00242974.251128.001211401,325.221661921,605.271381621,153.4788274.001461701,427.47
โพธาราม79549.5091044.252215.00111.0075101384.7594123994.505879279.752025121.0078104400.75