รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จอมบึง35604.25000.001414178.009990.005478499.00801061,371.255579514.002222253.0077101767.00
ดำเนินสะดวก7856.50000.001618268.0085871,019.002132213,291.503213344,635.002202303,421.5094961,157.003143264,578.50
บางแพ000.00000.0081072.751111197.005060719.006981988.755567643.751414345.006981988.75
บ้านคา226.25000.00000.008491695.001652091,583.002513022,284.251471901,431.00102110847.002493002,278.00
บ้านโป่ง000.00000.005513.00111315.5094116438.50110134467.0094113443.75162123.25110134467.00
ปากท่อ000.00000.00000.004755.254355449.004762504.254355449.004755.254762504.25
วัดเพลง112.00000.003345.001919195.004049531.256372773.254352576.251919195.006271771.25
สวนผึ้ง000.00000.00000.006671.001837194.552443265.551736189.557776.002443265.55
เมืองราชบุรี55249.75000.00222761.2533147.001341551,199.221641901,657.221531791,173.4766234.001591851,407.47
โพธาราม346.50000.002215.002125112.006491325.0090122458.506491331.752327120.2587118452.00