รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระทุ่มแบน2277.00111.001318116.005991.007378420.2894108705.288797576.284851.0091105627.28
บ้านแพ้ว1517211.09337.002728355.25000.001852172,481.612302653,054.952032362,684.8699152.002122452,836.86
เมืองสมุทรสาคร000.00110.506711.66000.00182380.62253192.78243092.28000.00243092.28