รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระทุ่มแบน2277.00000.001315103.002671.007382446.2890105697.288798589.281531.0088103620.28
บ้านแพ้ว101878.49111.002728355.25000.001591852,159.381972322,594.121812082,435.635579.001862132,514.63
เมืองสมุทรสาคร229.50222.00000.00000.00223092.282634103.78223092.28000.00223092.28