รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระทุ่มแบน000.00000.001315103.009959.327283534.7894107697.108394577.781113119.3294107697.10
บ้านแพ้ว000.00000.002728355.254242794.001351551,838.752042252,988.001571782,115.004747873.002042252,988.00
เมืองสมุทรสาคร119.00000.00000.00121369.75172473.033038151.78172473.03121369.752937142.78