รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระทุ่มแบน000.00114.001315103.002020138.006472511.8598108756.857080561.852727191.0097107752.85
บ้านแพ้ว115.005749.252829357.756668.261391482,127.251791912,607.511161261,572.005757981.261731832,553.26
เมืองสมุทรสาคร000.00228.00000.00000.002427105.442629113.44121435.69121369.752427105.44