รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระทุ่มแบน000.00000.00000.001717124.007988616.3596105740.357584591.352121149.0096105740.35
บ้านแพ้ว000.001110.00000.005548.261531642,348.001591702,406.261211321,737.003737659.261581692,396.26
เมืองสมุทรสาคร000.00114.00000.00000.00202294.44212398.44141543.196751.25202294.44