รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางคนที000.00000.002025225.00130136555.45136152930.152863131,710.601331521,051.95153161658.652863131,710.60
อัมพวา1120.00000.00172255.258688352.001701981,803.492743092,230.741792111,821.979497388.772733082,210.74
เมืองสมุทรสงคราม000.00000.002224.00131480.003548135.925064239.923043110.822021129.105064239.92