รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางคนที000.005621.002025225.00000.001621891,060.751872201,306.751661961,197.75161888.001822141,285.75
อัมพวา1120.00000.00172255.25000.001832421,917.742012651,992.991842461,873.24161899.752002641,972.99
เมืองสมุทรสงคราม000.00223.251120.00000.004760161.075063184.324558150.073331.004861181.07