รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางคนที000.002211.003646274.50000.00150172980.951882201,266.451772081,215.4591040.001862181,255.45
อัมพวา000.00222.002943130.00000.001852341,879.992162792,011.991962571,896.141820113.852142772,009.99
เมืองสมุทรสงคราม000.00000.0061130.35000.004956178.475567208.825264177.823331.005567208.82