รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะปง000.00000.00000.00000.001932321,529.401932321,529.401902291,501.903327.501932321,529.40
คุระบุรี000.00000.00111.50000.00971131,081.00981141,082.50951111,038.003344.50981141,082.50
ตะกั่วทุ่ง1112110.00000.00000.00000.004977208.576089318.574876205.57113.004977208.57
ตะกั่วป่า000.00000.00000.00000.007376519.687376519.687376519.68000.007376519.68
ทับปุด2440334.00000.00000.00000.001920135.004360469.001920135.00000.001920135.00
ท้ายเหมือง1120.00000.00000.001519206.001471581,815.181631782,041.181301361,467.183241554.001621772,021.18
เมืองพังงา000.00000.00000.00000.002838236.462838236.462737230.46116.002838236.46