รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะปง000.00000.00000.00000.001872291,476.401872291,476.401872291,476.40000.001872291,476.40
คุระบุรี1114.00000.00000.00000.001141381,246.001151391,260.001141381,246.00000.001141381,246.00
ตะกั่วทุ่ง000.00000.00118.00000.007499554.9175100562.9175100562.91000.0075100562.91
ตะกั่วป่า000.00000.00112.00000.007387311.477488313.477488313.47000.007488313.47
ทับปุด1212104.00000.00000.00000.003637257.004849361.003637257.00000.003637257.00
ท้ายเหมือง3031172.28000.001126.00000.002032222,327.462342542,525.742042232,353.46000.002042232,353.46
เมืองพังงา000.00000.00000.00000.004351313.284351313.284351313.28000.004351313.28