รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะปง000.00000.0091128.25000.001552201,024.041642311,052.29147204846.391727205.901642311,052.29
คุระบุรี000.00000.00228.00000.00122148934.90124150942.90102125738.902225204.00124150942.90
ตะกั่วทุ่ง000.00000.00000.00000.0086112361.8486112361.8479105347.337714.5186112361.84
ตะกั่วป่า000.00000.008814.00000.00155195978.29163203992.29147183933.90162058.39163203992.29
ทับปุด000.00000.00000.00000.005471374.975471374.975471374.97000.005471374.97
ท้ายเหมือง000.00000.00117.00000.002323012,118.572333022,125.571812481,354.575254771.002333022,125.57
เกาะยาว000.00000.00000.00000.007886160.847886160.847476160.564100.287886160.84
เมืองพังงา000.00000.00112.00000.0078117245.6479118247.6468101166.73111780.9179118247.64