รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะปง000.00000.00000.009977.001691941,233.401782031,310.40112130916.526673393.881782031,310.40
คุระบุรี000.00000.00111.501123.001001201,100.001021221,124.5091109920.501113204.001021221,124.50
ตะกั่วทุ่ง000.00000.00000.00000.005481261.575481261.575380242.571119.005481261.57
ตะกั่วป่า000.00000.00000.00111.006971508.687072509.685254436.18181873.507072509.68
ทับปุด000.00000.00000.00000.003855443.003855443.003855443.00000.003855443.00
ท้ายเหมือง000.00000.00000.00000.001421531,643.181421531,643.181421531,643.18000.001421531,643.18
เมืองพังงา000.00000.00000.001112.001725132.461826144.46152397.463347.001826144.46