รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะปง000.00000.00000.00000.001872281,470.901872281,470.901872281,470.90000.001872281,470.90
คุระบุรี1114.00000.00000.00000.001101331,231.001111341,245.001101331,231.00000.001101331,231.00
ตะกั่วทุ่ง000.00000.00000.00000.005069214.415069214.415069214.41000.005069214.41
ตะกั่วป่า102035.54000.00000.00000.005670232.226690267.765670232.22000.005670232.22
ทับปุด1212104.00000.00000.00000.003536253.004748357.003536253.00000.003536253.00
ท้ายเหมือง3031172.28000.001110.00000.001741912,144.182052232,326.461751922,154.18000.001751922,154.18
เมืองพังงา000.00000.00000.00000.003644317.283644317.283644317.28000.003644317.28