รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบุรี000.002632164.693838218.762528.775227083,265.655887833,677.875287103,365.533441147.655627513,513.18
กะเปอร์000.00000.00000.00000.007398476.257398476.253656267.603742208.657398476.25
ละอุ่น000.00000.002213.40000.005549676,016.505569696,029.905279255,748.092944281.815569696,029.90
สุขสำราญ000.00000.00000.00000.005261377.705261377.704653337.706840.005261377.70
เมืองระนอง000.00000.00000.00000.00136201819.77136201819.77106156570.403045249.37136201819.77