รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งตะโก000.00000.00000.00000.002522681,653.602522681,653.602522681,653.60000.002522681,653.60
ท่าแซะ000.00111150.00000.00000.003984284,361.554094394,411.552933203,053.301051081,308.253984284,361.55
ปะทิว000.00131336.00000.00000.001611691,709.921741821,745.921311381,278.923031431.001611691,709.92
พะโต๊ะ000.001925226.25000.00000.0097110798.501161351,024.7597110798.50000.0097110798.50
ละแม000.001111102.50000.00000.007981472.419092574.917981472.41000.007981472.41
สวี000.00119126998.914449.50000.003634032,985.984865334,034.393363742,636.483133399.003674073,035.48
หลังสวน000.003839211.25000.00000.008199225,699.308579615,910.558199225,699.30000.008199225,699.30
เมืองชุมพร000.002340168.31000.00000.003583873,020.153814273,188.463133422,568.154545452.003583873,020.15