รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งตะโก000.00135158594.54000.007728.701,0901,2097,192.741,2321,3747,815.981,0871,2067,190.46101030.981,0971,2167,221.44
ท่าแซะ000.001931941,320.40000.00000.007617885,450.529549826,770.927617885,450.52000.007617885,450.52
ปะทิว000.00000.00000.00000.002782942,560.052782942,560.052782942,560.05000.002782942,560.05
พะโต๊ะ000.001116119.50000.004545.501,6412,32815,529.251,6562,34915,694.251,6442,33215,564.751110.001,6452,33315,574.75
ละแม000.006624.00000.00000.004144713,435.214204773,459.214034583,327.711113107.504144713,435.21
สวี000.006772425.21000.00000.002,5392,69820,292.962,6062,77020,718.172,5382,69720,290.46112.502,5392,69820,292.96
หลังสวน000.005566508.75117.504428.002,1242,50618,264.382,1842,57718,808.632,0912,47018,041.633841258.252,1292,51118,299.88
เมืองชุมพร000.002220.50000.00000.001,3981,54411,585.131,4001,54611,605.631,3971,54111,562.631322.501,3981,54411,585.13