รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งตะโก000.00000.00000.00000.002492631,586.082492631,586.082492631,586.08000.002492631,586.08
ท่าแซะ000.00000.00000.00000.002542682,561.302542682,561.302542682,561.30000.002542682,561.30
ปะทิว000.00000.00000.00000.001351421,187.921351421,187.921351421,187.92000.001351421,187.92
พะโต๊ะ000.00000.00000.00000.001371801,434.251371801,434.251371801,434.25000.001371801,434.25
ละแม000.0091187.50115.00000.00121133955.361311451,047.86122134960.36000.00122134960.36
สวี000.00000.006629.43000.004485003,681.644545063,711.074545063,711.07000.004545063,711.07
หลังสวน000.005630.553334171.75000.007998955,482.108379355,684.408329295,653.85000.008329295,653.85
เมืองชุมพร000.00000.00000.00000.003133512,531.143133512,531.143123502,530.89110.253133512,531.14