รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ควนกาหลง000.00000.00000.00000.00146194534.10146194534.1072102227.107492307.00146194534.10
ควนโดน000.00000.00111.00000.00184280509.94185281510.94119209308.946672202.00185281510.94
ทุ่งหว้า000.00000.00000.00000.003542214.503542214.50212675.501416139.003542214.50
ท่าแพ000.00000.00000.00000.00373868.87373868.87181828.37192040.50373868.87
มะนัง000.00000.00000.00000.007898454.567898454.565058297.562840157.007898454.56
ละงู000.00000.00224.50000.00112129292.45114131296.958195151.453336145.50114131296.95
เมืองสตูล000.00000.00000.00000.004088124.254088124.25176576.17232348.084088124.25