รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ควนกาหลง000.00000.00262662.00000.00119151465.00145177527.007084219.007593308.00145177527.00
ควนโดน000.00000.00151536.75000.00153229441.92168244478.67102172275.926672202.75168244478.67
ทุ่งหว้า000.00000.00000.00000.001522140.751522140.75161.751416139.001522140.75
ท่าแพ000.00000.00000.00000.00394070.87394070.87202030.37192040.50394070.87
มะนัง000.00000.00000.00000.005870195.005870195.00282835.003042160.005870195.00
ละงู000.00000.00224.50000.00149164341.70151166346.20118130200.703336145.50151166346.20
เมืองสตูล000.00000.00000.00000.003748101.693748101.69122144.09252757.603748101.69