รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ควนกาหลง000.00000.00000.00000.0098129288.1098129288.1072102223.10262765.0098129288.10
ควนโดน000.00000.00111.00000.00153248436.44154249437.44117207306.443742131.00154249437.44
ทุ่งหว้า000.00000.00000.00000.00222780.50222780.50212675.50115.00222780.50
ท่าแพ000.00000.00000.00000.00212135.37212135.37121221.379914.00212135.37
มะนัง000.00000.00000.00000.005565358.565565358.564351288.56121470.005565358.56
ละงู000.00000.00224.50000.008397160.458599164.957488138.45111126.508599164.95
เมืองสตูล000.00000.00000.00000.00317999.25317999.25176576.17141423.08317999.25