รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ควนกาหลง000.00000.00000.00000.00110147355.31110147355.3184109276.43263878.88110147355.31
ควนโดน000.00000.00111.00000.00258368731.00259369732.00208267561.5851102170.42259369732.00
ทุ่งหว้า000.00000.00000.00000.00121139425.82121139425.82121139425.82000.00121139425.82
ท่าแพ000.00000.00000.00000.00661111,321.16661111,321.165867619.50844701.66661111,321.16
มะนัง000.00000.00000.00000.005377436.495377436.494973430.49446.005377436.49
ละงู000.00111.50224.50000.00141160509.93144163515.93124140476.98192237.45143162514.43
เมืองสตูล000.00000.00115.00000.0081137448.9082138453.9071117409.15112144.7582138453.90