รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะพ้อ000.00000.00000.00101123.75303059.75404183.50303059.75101123.75404183.50
ทุ่งยางแดง000.00000.00000.00112.00000.00112.00000.00112.00112.00
ปะนาเระ000.00000.00000.00000.0023110.5023110.5023110.50000.0023110.50
มายอ000.00000.00111.00444.50000.00555.50000.00555.50555.50
ยะรัง000.004146.65000.00224.00146173280.95152189291.60146173280.95224.00148175284.95
ยะหริ่ง000.00000.00000.00222.0031110.5051312.5031110.50222.0051312.50
สายบุรี000.00221.25000.00000.00100136218.35102138219.60100136218.35000.00100136218.35
หนองจิก000.00000.00000.00222.0048551,750.7550571,752.7548551,750.75222.0050571,752.75
เมืองปัตตานี000.00110.25000.00555.25707643.91768249.41707643.91555.25758149.16
แม่ลาน000.00000.00000.00557.00323360.75373867.75323360.75557.00373867.75
โคกโพธิ์000.00000.00224.25252556.50174204353.10201231413.85174204353.10272760.75201231413.85
ไม้แก่น000.00000.00000.00889.00112.009911.00112.00889.009911.00