รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะพ้อ111.25000.00181844.75000.00343477.005353123.00434385.759936.005252121.75
ทุ่งยางแดง000.00000.00444.50000.00181940.00222344.50447.50181937.00222344.50
ปะนาเระ000.00000.00444.00000.002526163.952930167.95120.502828167.452930167.95
มายอ000.00000.00000.00000.00282960.00282960.00999.50192050.50282960.00
ยะรัง91123.50111.25114.00112.00111114215.50123128246.256972147.00444474.50113116221.50
ยะหริ่ง000.00000.00000.00221.003440120.753642121.757117.002931114.753642121.75
สายบุรี111.25111.00236.00151625.50111121263.75130142297.505664118.257276177.00128140295.25
หนองจิก000.00000.00113.00000.00273479.50283582.507710.00212872.50283582.50
เมืองปัตตานี222.00000.00000.00111.00333442.25363745.25121313.25222230.00343543.25
แม่ลาน000.00000.00111114.50000.00181842.25292956.75222242.757714.00292956.75
โคกโพธิ์221.75112.004411.50000.00263286582.85270293598.10223242498.85444895.50267290594.35
ไม้แก่น000.00000.00111113.00000.00111213.00222326.00111113.00111213.00222326.00