รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะพ้อ000.00000.00000.00000.004546104.754546104.75414283.754421.004546104.75
ทุ่งยางแดง000.00000.00000.00000.00101123.00101123.00225.008918.00101123.00
ปะนาเระ000.00000.00000.00000.002122157.952122157.95120.502020157.452122157.95
มายอ000.00000.00111.00000.00262757.00272858.00999.50181948.50272858.00
ยะรัง000.00111.25000.00112.00154177294.70156179297.95112135226.20434370.50155178296.70
ยะหริ่ง000.00000.00000.00000.003341118.753341118.756148.502727110.253341118.75
สายบุรี000.00000.00000.00151625.50127136292.50142152318.007582153.006770165.00142152318.00
หนองจิก000.00000.00000.00000.00263375.50263375.508812.00182563.50263375.50
เมืองปัตตานี000.00000.00000.00000.00333442.25333442.25121313.25212129.00333442.25
แม่ลาน000.00000.00000.00000.00232349.25232349.25161635.257714.00232349.25
โคกโพธิ์000.00000.00224.25000.00267304592.85269306597.10228261512.60414584.50269306597.10
ไม้แก่น000.00000.00000.00000.00181821.00181821.00101012.00889.00181821.00