รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะพ้อ000.00000.00000.00000.00353676.50353676.50353676.50000.00353676.50
ทุ่งยางแดง000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
ปะนาเระ000.00000.00000.00000.00120.50120.50120.50000.00120.50
มายอ000.00000.00111.00000.00888.50999.50999.50000.00999.50
ยะรัง000.00000.00000.00000.00113138229.70113138229.70113138229.70000.00113138229.70
ยะหริ่ง000.00000.00000.00000.0071514.5071514.5071514.50000.0071514.50
สายบุรี000.00000.00000.00000.0076101158.7576101158.7576101158.75000.0076101158.75
หนองจิก000.00000.00000.00000.0091615.7591615.7591615.75000.0091615.75
เมืองปัตตานี000.00000.00000.00000.00121313.25121313.25121313.25000.00121313.25
แม่ลาน000.00000.00000.00000.00181941.50181941.50181941.50000.00181941.50
โคกโพธิ์000.00000.00224.25000.00226260508.60228262512.85227261500.851112.00228262512.85
ไม้แก่น000.00000.00000.00000.00101012.00101012.00101012.00000.00101012.00