รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะพ้อ111.25000.00228.00000.004950113.755253123.00424385.759936.005152121.75
ทุ่งยางแดง000.00000.00222.00000.00181940.00202142.00225.00181937.00202142.00
ปะนาเระ000.00000.00444.00000.002526163.952930167.95120.502828167.452930167.95
มายอ000.00000.00111.00000.00272859.00282960.00999.50192050.50282960.00
ยะรัง131542.75252742.25114.00558.25127139234.95171187332.2089101172.70444474.50133145247.20
ยะหริ่ง000.00000.00000.00000.003442121.753442121.756148.502828113.253442121.75
สายบุรี222.25121229.25236.00192033.50120127268.25155164339.256974130.757276177.00141150307.75
หนองจิก000.00000.00113.00000.00283581.50293684.508812.00212872.50293684.50
เมืองปัตตานี222.00000.00000.00111.00333442.25363745.25121313.25222230.00343543.25
แม่ลาน000.00000.00000.00778.25191946.00262654.25191940.257714.00262654.25
โคกโพธิ์221.75332.756615.75111117.25261296580.10283318617.60235266524.60434788.50278313613.10
ไม้แก่น000.00000.00000.00000.00212225.00212225.00101012.00111213.00212225.00