รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรงปินัง000.00000.00000.00000.00203246769.45203246769.45166207611.653739157.80203246769.45
กาบัง000.00000.00000.00000.00133160385.50133160385.5093120285.004040100.50133160385.50
ธารโต000.00000.00000.006741.004875823,382.104935893,423.102633461,724.602302431,698.504935893,423.10
บันนังสตา000.00000.00000.00226.004525722,295.504545742,301.503124201,568.50142154733.004545742,301.50
ยะหา000.00000.00000.00000.00165204688.60165204688.60103140427.606264261.00165204688.60
รามัน000.00000.00000.00000.00185216548.60185216548.607299183.10113117365.50185216548.60
เบตง000.003434229.50000.00000.003574553,213.103914893,442.602072951,912.401501601,300.703574553,213.10
เมืองยะลา000.00000.00000.00000.00293436965.30293436965.30205346687.108890278.20293436965.30