รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรงปินัง000.00000.00000.00000.00171216624.65171216624.65165208608.856815.80171216624.65
กาบัง000.00000.00000.00000.00112139322.50112139322.5093120285.00191937.50112139322.50
ธารโต000.00000.00000.00000.003844672,585.103844672,585.102793621,835.60105105749.503844672,585.10
บันนังสตา000.00000.00000.00000.003564621,832.503564621,832.503104121,534.504650298.003564621,832.50
ยะหา000.00000.00000.00000.00131171521.10131171521.10105145437.10262684.00131171521.10
รามัน000.00000.00000.00000.00109136306.60109136306.6073100188.103636118.50109136306.60
เบตง000.003352.00000.00000.002743792,287.902773822,339.902173191,830.405760457.502743792,287.90
เมืองยะลา000.00000.00000.00000.00253403822.15253403822.15226376729.95272792.20253403822.15