รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรงปินัง000.00112048.50242562.758840.00165187605.70208240756.95159181545.853839162.60197220708.45
กาบัง000.00000.00000.00000.00133151387.00133151387.0093111286.504040100.50133151387.00
ธารโต000.00248.00000.00131370.004835723,374.504985893,452.502673431,761.002292421,683.504965853,444.50
บันนังสตา000.00000.00000.003312.004645812,358.504675842,370.503244291,632.50143155738.004675842,370.50
ยะหา000.00000.00000.00000.00166206693.60166206693.60104142432.606264261.00166206693.60
รามัน000.00122.00000.00171751.00171188506.50189207559.507588192.00113117365.50188205557.50
เบตง000.003434229.50229.00000.003594463,062.103954823,300.602112881,770.401501601,300.703614483,071.10
เมืองยะลา000.001411.00000.00000.00286407928.55287411939.55198317650.358890278.20286407928.55