รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรงปินัง000.00120.20337.00000.00168213617.65172218624.85165208608.856815.80171216624.65
กาบัง000.00000.00000.00000.00112139322.50112139322.5093120285.00191937.50112139322.50
ธารโต000.00000.00131353.00000.003784582,533.603914712,586.602873671,847.10104104739.503914712,586.60
บันนังสตา000.00000.00000.00000.003544601,821.503544601,821.503084101,523.504650298.003544601,821.50
ยะหา000.00000.00000.00000.00131173522.60131173522.60107149446.60242476.00131173522.60
รามัน000.00000.00000.00000.00109136306.60109136306.6073100188.103636118.50109136306.60
เบตง000.003352.0071141.00000.002713672,096.902813812,189.902213181,680.405760457.502783782,137.90
เมืองยะลา000.002122.80000.00000.00253395797.60255407800.40226368705.40272792.20253395797.60