รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรงปินัง000.00000.00000.00123.00282340869.60283342872.60258313780.40252992.20283342872.60
กาบัง000.00000.00000.00000.00107136307.75107136307.755877145.754959162.00107136307.75
ธารโต1110.00000.00000.00000.003714762,598.103724772,608.103244012,308.004775290.103714762,598.10
บันนังสตา131350.50000.00000.00126.005065952,008.405206102,064.903794411,448.15128156566.255075972,014.40
ยะหา000.00000.00000.00128.00158203530.43159205538.43116155391.034350147.40159205538.43
รามัน000.00000.00000.00000.00146206302.81146206302.81116158223.31304879.50146206302.81
เบตง181879.00000.00000.00000.004316183,756.904496363,835.903505153,272.1081103484.804316183,756.90
เมืองยะลา000.00000.00000.00000.00240368647.09240368647.09156241392.5484127254.55240368647.09