รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จะแนะ000.00000.00000.00000.008787307.008787307.004444159.004343148.008787307.00
ตากใบ000.00000.00000.00000.008488107.708488107.70595970.50252937.208488107.70
บาเจาะ559.00000.00000.00000.00138138177.46143143186.46119119150.46191927.00138138177.46
ยี่งอ000.00000.00000.00000.009697277.509697277.50343451.506263226.009697277.50
ระแงะ3729.00110.50222243.75110.50267304704.36294335778.11167196460.87123131287.74290327748.61
รือเสาะ000.00113.00000.00000.005252136.595353139.59252540.59272796.005252136.59
ศรีสาคร226.00121.50000.00000.00183191685.25186195692.75127135465.255656220.00183191685.25
สุคิริน115.00000.00162428.50000.00354453976.503714781,010.00318422856.005255149.003704771,005.00
สุไหงปาดี223.50156.50000.00000.00162196320.45165203330.45119149206.454347114.00162196320.45
สุไหงโก-ลก000.00000.00000.00000.00343654.85343654.85141634.25202020.60343654.85
เจาะไอร้อง000.00330.38334.00220.50106116367.38114124372.26293377.388288294.50111121371.88
เมืองนราธิวาส000.00000.00262667.00000.002963231,293.753223491,360.75151170298.251711791,062.503223491,360.75
แว้ง225.00000.00212143.00000.00290298671.75313321719.75233240471.257879243.50311319714.75