รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จะแนะ000.00000.004416.00000.008383291.008787307.004444159.004343148.008787307.00
ตากใบ000.00000.00202024.00000.00646883.708488107.70595970.50252937.208488107.70
บาเจาะ000.00000.00000.00000.00138138177.46138138177.46119119150.46191927.00138138177.46
ยี่งอ000.00000.00000.00000.009697277.509697277.50343451.506263226.009697277.50
ระแงะ3729.00110.50181872.00110.50265308675.11288335777.11161196459.87123131287.74284327747.61
รือเสาะ000.00113.00000.00000.005252136.595353139.59252540.59272796.005252136.59
ศรีสาคร3410.00000.00000.00000.00181183671.75184187681.75125127451.755656220.00181183671.75
สุคิริน115.00000.009910.50000.003604701,026.003704801,041.50317424887.505255149.003694791,036.50
สุไหงปาดี223.50156.50272731.50000.00143169287.95173203329.45127149205.454347114.00170196319.45
สุไหงโก-ลก000.00000.00000.00000.00343654.85343654.85141634.25202020.60343654.85
เจาะไอร้อง000.00330.38334.00220.50106116367.38114124372.26293377.388288294.50111121371.88
เมืองนราธิวาส000.00000.002231.00000.003153471,329.753173491,360.75146170298.251711791,062.503173491,360.75
แว้ง225.00000.00111.00000.00310318716.00313321722.00233240473.507879243.50311319717.00