รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บึงโขงหลง000.00242486.00000.00000.002213.00262699.002213.00000.002213.00
บุ่งคล้า000.00122.50000.00000.00111.00233.50111.00000.00111.00
ปากคาด000.00000.00112.00171768.004646263.006464333.004747265.00171768.006464333.00
พรเจริญ000.00000.00000.00661.5010153.7516215.25000.0016215.2516215.25
ศรีวิไล000.00000.00000.00330.757731.00101031.757731.00330.75101031.75
เซกา000.00000.00000.00992.253374.00121276.253374.00992.25121276.25
เมืองบึงกาฬ220.50111148.257070138.00585846.50237342585.50378483818.75207299436.50158171333.50365470770.00