รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บึงโขงหลง000.00230.38000.00000.002656201.002859201.382656201.00000.002656201.00
บุ่งคล้า000.00000.00000.00000.00133.50133.50133.50000.00133.50
ปากคาด000.00280.29112.00171768.005472359.507498429.795573361.50171768.007290429.50
พรเจริญ000.00000.00000.00551.25000.00551.25000.00551.25551.25
ศรีวิไล000.00000.00000.00330.757731.00101031.757731.00330.75101031.75
เซกา000.00330.75000.00992.25172980.50294183.50172980.50992.25263882.75
เมืองบึงกาฬ220.504511.50292914.00474747.00148263465.00230346538.00179294483.25454542.75224339526.00