รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บึงโขงหลง000.00000.00000.00000.002656201.002656201.002656201.00000.002656201.00
บุ่งคล้า000.00000.00000.00000.00133.50133.50133.50000.00133.50
ปากคาด000.00202195.25112.00171768.004851264.258690429.504952266.25171768.006669334.25
พรเจริญ000.00000.00000.00661.5010153.7516215.25000.0016215.2516215.25
ศรีวิไล000.00000.00000.00330.757731.00101031.757731.00330.75101031.75
เซกา000.00330.75000.00992.25172980.50294183.50172980.50992.25263882.75
เมืองบึงกาฬ220.505511.75333315.00585846.50252394775.75350492849.50185314503.75158171333.50343485837.25