รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
นาหินลาด000.00000.00000.00000.005456278.385456278.385355274.38114.005456278.38
ปากพลี000.00000.00000.00000.004513.004513.004513.00000.004513.00
หนองแสง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เกาะโพธิ์000.00000.00000.00000.0011329.0011329.0011329.00000.0011329.00
โคกกรวด000.00000.00000.00000.00131730.69131730.69131730.69000.00131730.69