รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะมิยอ000.00000.00000.00222.00000.00222.00000.00222.00222.00
คลองมานิง000.00000.00000.00222.00894.0010116.00894.00222.0010116.00
จะบังติกอ000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ตะลุโบะ000.00000.00000.00000.0013154.0013154.0013154.00000.0013154.00
ตันหยงลุโละ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บานา000.00000.00000.00000.00283017.28283017.28283017.28000.00283017.28
บาราเฮาะ000.00000.00000.00000.00554.50554.50554.50000.00554.50
บาราโหม000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ปะกาฮะรัง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ปุยุด000.00000.00000.00111.25676.75788.00676.75111.25788.00
รูสะมิแล000.00110.25000.00000.00330.63440.88330.63000.00330.63
สะบารัง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25