รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ตะโละ000.00000.00000.00222.00000.00222.00000.00222.00222.00
ตันหยงดาลอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปิยามุมัง000.00000.00000.00000.0031110.5031110.5031110.50000.0031110.50
ปุลากง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ราตาปันยัง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00