รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ควน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คอกกระบือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ท่าข้าม000.00000.00000.00000.00120.50120.50120.50000.00120.50
บ้านกลาง000.00000.00000.00000.0011110.0011110.0011110.00000.0011110.00