รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กะดุนง000.00000.00000.00000.00111.25111.25111.25000.00111.25
ตะบิ้ง000.00000.00000.00000.007917.257917.257917.25000.007917.25
ทุ่งคล้า000.00000.00000.00000.00336.25336.25336.25000.00336.25
บือเระ000.00000.00000.00000.00111.25111.25111.25000.00111.25
ปะเสยะวอ000.00000.00000.00000.005511.005511.005511.00000.005511.00
มะนังดาลำ000.00000.00000.00000.004047100.004047100.004047100.00000.004047100.00
ละหาร000.00111.00000.00000.00404872.60414973.60404872.60000.00404872.60
เตราะบอน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แป้น000.00110.25000.00000.002228.003238.252228.00000.002228.00