รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระหวะ000.00000.00000.00110.50000.00110.50000.00110.50110.50
กระเสาะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถนน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปะโด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปานัน000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
มายอ000.00000.00111.00000.00000.00111.00000.00111.00111.00
ลางา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลุโบะยิไร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะกำ000.00000.00000.00112.00000.00112.00000.00112.00112.00
สาคอใต้000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
เกาะจัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00