รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระโด000.00000.00000.00111.00171849.25181950.25171849.25111.00181950.25
กอลำ000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
คลองใหม่000.00223.00000.00000.00161622.00181825.00161622.00000.00161622.00
ประจัน000.00000.00000.00113.00221.50334.50221.50113.00334.50
ยะรัง000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ระแว้ง000.00000.00000.00000.00226.75226.75226.75000.00226.75
วัด000.00000.00000.00000.00121318.25121318.25121318.25000.00121318.25
สะดาวา000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
สะนอ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เมาะมาวี000.00000.00000.00000.0092117173.7092117173.7092117173.70000.0092117173.70