รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คอลอตันหยง000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
ดาโต๊ะ000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
ตุยง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ท่ากำชำ000.00000.00000.00000.00202069.00202069.00202069.00000.00202069.00
บ่อทอง000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
ปุโละปุโย000.00000.00000.00000.009161,616.759161,616.759161,616.75000.009161,616.75
ยาบี000.00000.00000.00000.004414.004414.004414.00000.004414.00
ลิปะสะโง000.00000.00000.00000.006622.006622.006622.00000.006622.00
เกาะเปาะ000.00000.00000.00000.006621.006621.006621.00000.006621.00