รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ดอนทราย000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
ตะโละไกรทอง000.00000.00000.00333.00000.00333.00000.00333.00333.00
ไทรทอง000.00000.00000.00223.00000.00223.00000.00223.00223.00
ไม้แก่น000.00000.00000.00222.00112.00334.00112.00222.00334.00