รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ควนโนรี000.00000.00000.00224.00191917.65212121.65191917.65224.00212121.65
ช้างให้ตก000.00000.00000.003316.00131327.00161643.00131327.003316.00161643.00
ทรายขาว000.00000.00224.257713.25134160292.45143169309.95134160292.459917.50143169309.95
ทุ่งพลา000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
ท่าเรือ000.00000.00000.00336.00000.00336.00000.00336.00336.00
นาประดู่000.00000.00000.00112.00111.00223.00111.00112.00223.00
นาเกตุ000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
บางโกระ000.00000.00000.00223.00000.00223.00000.00223.00223.00
ปากล่อ000.00000.00000.00000.00444.00444.00444.00000.00444.00
ป่าบอน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะกรูด000.00000.00000.00222.00138.253510.25138.25222.003510.25
โคกโพธิ์000.00000.00000.00338.25000.00338.25000.00338.25338.25