รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.001212113.751212113.756654.006659.751212113.75
กาญจนบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นครปฐม000.00000.00000.00000.0077771,823.5077771,823.5075751,778.502245.0077771,823.50
นนทบุรี000.00000.00000.00000.003131552.253131552.253131552.25000.003131552.25
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
พระนครศรีอยุธยา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ระยอง110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ราชบุรี000.00000.00000.00000.001128.001128.001128.00000.001128.00
สมุทรสาคร000.00000.00000.00000.007071614.507071614.506263545.508869.007071614.50
สุพรรณบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00