รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
เชียงราย000.00000.00000.00000.00191952.00191952.00191952.00000.00191952.00
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00141439.50141439.50141439.50000.00141439.50
แม่ฮ่องสอน000.00000.00000.00000.003737290.003737290.003737290.00000.003737290.00