รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ตาก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.001212339.501212339.501010322.002217.501212339.50
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.0044133.2544133.2544133.25000.0044133.25
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.001140.001140.001140.00000.001140.00
เลย000.00000.00000.00000.0044910.0044910.0033895.001115.0044910.00